8 Ιανουαρίου 2022

Οι παραδόσεις μας.....

 Ἰούλιος Τυπάλδος (ποιητής καί πεζογράφος): «Ὅποιος στοχάζεται νά ὠφελήσῃ τό ἔθνος του κόβοντας τήν κλωστή τῶν παραδόσεων, συντρίβοντας τό ἀπερασμένο, δέν ἠξεύρει οὔτε πόθεν ἔρχεται, οὔτε ποῦ θέλει νά ὑπάγῃ. Ἡ ζωή τῶν ἐθνῶν, καθώς ἐκείνη τῶν ἀτόμων, δέν συνίσταται ἀπό μίαν ἤ ἄλλην ἐποχήν τῆς ὑπάρξεώς τους· ὅλες μαζί συνθέτουν μίαν ἀκέραιαν ὕπαρξη, πού κράζεται ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους· κάθε γενεά ἀφίνει εἰς ἐκείνη πού τήν διαδέχεται βαθύτατες ἀλήθειες, τές ὁποῖες συχνά οἱ σύγχρονοι δέν ἐννοοῦν, ἀλλά μόνο οἱ μεταγενέστεροι πού φωτίζονται ἀπ΄ αὐτές».....

Τά έθιμα ριζώνουν, βλέπετε, μέσα εις τήν καρδίαν τών ανθρώπων.....

 Απόσπασμα από τα «Χριστούγεννα στόν ύπνο μου» του Αλέξανδρού Μωραϊτίδη: «Τά έθιμα ριζώνουν, βλέπετε, μέσα εις τήν καρδίαν τών ανθρώπων καί όταν καταργώνται, νεύρον ευαίσθητον ξερριζώνεται βιαίως από μέσα από τήν καρδίαν, ήτις πονεί καί οδυνάται μεταδίδουσα τόν πόνον εις όλον τό σώμα. Ο άνθρωπος όστις δέν έχει τό νεύρον τούτο δέν ανήκει εις έθνος. Είναι αλλότριος αυτού. Νομίζει πώς είναι εις τόν κόσμον όλον καί δέν είναι πουθενά. Είναι εις τόν αέρα, αεροβατεί. Είναι πολίτης της "Νεφελοκοκκυγίας" του Αριστοφάνους. Εάν οι τοιούτοι άνθρωποι είναι άχρηστοι διά πάν έθνος, είναι πολύ περισσότερονν διά το ελληνικόν. Είναι βλαβεροί. Το ελληνικόν έθνος βλέπομεν ότι φευ! ολονέν εκλείπει και χάνεται, διότι εκλείπουσι και χάνονται οι έχοντες το πονετικόν αυτό νεύρον εν τη καρδία των πολίται, πληθύνονται δε οι άλλοι, οι περιφρονούντες τα πάντα...».

π. Σεραφείμ Ρόουζ: Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ' αυτό τον κόσμο.....

 


π. Σεραφείμ Ρόουζ: Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ' αυτό τον κόσμο, ξέρετε τι θα του συνέβαινε;

.... Ο κόσμος θα Τον Σταύρωνε σήμερα ακριβώς όπως το έπραξε πριν 2000 χρόνια, διότι ο κόσμος δεν έχει μάθει τίποτα πέρα από το να κατεργάζεται ακόμη δολιότερες μορφές υποκρισίας.
Λέμε ότι ζούμε σε Χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει.
Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς τον Χριστό, από εκείνη στην οποία ο Ίδιος γεννήθηκε. Οι άνθρωποι μισούν την Αλήθεια και γι' αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν τον Χριστό αν ερχόταν ανάμεσά μας.

Ὁ Θεός ἐπέτρεψε, νά μᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη....

 


Ὁ Θεός ἐπέτρεψε, νά μᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη ἐκεῖ πού στηρίξαμε «τήν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, στά οἰκονομικά, γιά νά εἶναι εὐκολότερη ἡ ἀφύπνισή μας. Ξεχάσαμε τόν Θεόν τῶν Πατέρων ἡμῶν καί πιστεύουμε στήν ἀπολυτοποιημένη «ἀξία» τοῦ οἰκονομισμοῦ....

Δέν ἀνοίξαμε καμμιά κερκόπορτα, ἀλλά τίς πύλες τῆς ψυχῆς καί καρδιᾶς μας, γιά νά μᾶς ἀλλοτριώσει καί νά μᾶς συντρίψει ἡ σημερινή Δύση. Εὐτυχῶς ὃμως ὑπάρχει -εἶναι βέβαιο- καί ἡ «μαγιά» τοῦ Μακρυγιάννη...

ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ...


ΓΕΡΟΝΤΑ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τον κορωνοϊό;
-Ακόμα και τα χειρότερα τα βλέπω ως καλύτερα.
Ποτέ ο Θεός δεν επιτρέπει ένα κακό για το κακό, μα για το καλό.
Μα ακόμη ετούτο που βλέπω είναι πως ο Χριστός πλέον δεν είναι το κέντρο της ζωής μας, μα ο κορωνοϊός και η ακολουθία του.
Πιο πολλές φορές την ημέρα λέμε την λέξη Κορωνοϊός παρά Χριστός. Τον κάναμε πια κομποσχοίνι. Έμεινε να του γράψουμε και πανηγυρικό Εσπερινό μετ’αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

28 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ (Ἁγ. Ιουστίνου Πόποβιτς)

 Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο ( Ἰωάν. 1, 14). Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ μεγαλυτέρα χαρμόσυνος ἀγγελία, τὸ πιὸ μεγάλο «εὐαγγέλιον», ποὺ ἦτο δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ Θεὸς εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ὁ οὐρανὸς εἰς τὴν γῆν. Ἐὰν θέλετε, ὁλόκληρον τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσαρες λέξεις: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Ἔξω ἀπὸ αὐτὸ καὶ χωρὶς αὐτό, ἄλλος εὐαγγελισμὸς δὲν ὑπάρχει διὰ τὸν ἄνθρωπον, οὔτε εἰς αὐτὸν οὔτε εἰς τὸν ἄλλον κόσμον.

Ἐδῶ εὑρίσκεται κάθε τί, τὸ ὁποῖον εἶναι αἰωνίως ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὕπαρξιν εἰς ὅλους τοὺς κόσμους. Μοναδικὸν χαρμόσυνον μήνυμα διὰ τὴν ὕλην εἰς ὅλας τὰς μορφάς της. Ἀπὸ τὴν πλέον σκληρὰν καὶ πυκνὴν ὕλην τοῦ ἀδάμαντος, μέχρι τὴν πλέον λεπτὴν καὶ ἀφανὴ τοῦ ἠλεκτρονίου καὶ φωτονίου. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Λόγος ἔγινε Θεοσάρξ, οὕτως ὥστε οὔτε ὁ Θεὸς παύει νὰ εἶναι Θεός, οὔτε ἡ σὰρξ νὰ εἶναι σάρξ. Μόνον ποὺ ἡ σὰρξ ἐν τῇ μυστικῇ ἀλλὰ πραγματικῇ ἑνώσει της μὲ τὸν Θεὸν ζῇ καὶ ἀκτινοβολεῖ ὅλας τὰς τελειότητας τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» σημαίνει: ὁ Λόγος ἔγινε ψυχή, Θεο-ψυχή, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ Θεὸς παραμένει Θεὸς καὶ ἡ ψυχὴ ψυχή. Μόνον ποὺ ἡ ψυχὴ περιπατεῖ εἰς τοὺς δρόμους τῶν αἰωνίων καὶ χαροποιῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους κόσμους.

4 Δεκεμβρίου 2021

Η Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στον Ορθόδοξο δρόμο του Χριστού.

 


Ή Ευρώπη ας κάνει το σταυρό της και ας επιστρέψει στο δρόμο του Χριστού. Ας προσευχηθεί  στην Παναγία, ας θυμηθεί τούς δώδεκα αποστόλους και τότε τα λέπια από τα μάτια της θα πέσουν. Θα γίνει πάλι όμορφη όπως ήταν πριν από χίλια χρόνια. Θα γίνει πάλι Ορθόδοξη Ευρώπη. Θα γίνει και αυτή ευτυχισμένη και εμείς μαζί της.
Θα χαρούνε μαζί της οι δακρυσμένοι λαοί της Ευρώπης και θα ψάλλουνε μαζί τον αιώνιο ύμνο στο Θεό: Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ουρανός και ή γη της δόξης Σου. Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ,

«Ουδέν μίσος έχουμε με τους αδελφούς Χριστιανούς της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά θέλουμε την αγάπη και επιθυμούμε και εμείς την ένωση περισσότερο από εσάς. Είναι έτοιμη δε, με ανοιχτές τις αγκάλες, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, να δεχθεί όλα τα παιδιά της και να γίνουμε «Μία Ποίμνη» υπό ένα και τον αυτόν «Ποιμένα», τον Δεσπότη Χριστό, αρκεί να αφήσετε τις διαφορές, που μόνοι σας δημιουργήσατε, οι οποίες είναι οι εξής:...

Ο φανατικός άνθρωπος (Αγίου Ισαάκ του Σύρου)

 «Ο φανατικός άνθρωπος ποτέ δεν φτάνει στην ειρήνη του νου και όποιος έχει αποξενωθεί από την ειρήνη, αυτός έχει αποξενωθεί και από τη χαρά. Η ειρήνη του νου λέγεται και είναι τέλεια (ψυχική) υγεία, ενώ ο φανατισμός είναι αντίθετος στην ειρήνη. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος. Ο φανατισμός δεν είναι γνώρισμα σοφίας, αλλά αρρώστια της ψυχής, γιατί φανερώνει στενή και περιορισμένη αντίληψη, που οφείλεται στην πολλή άγνοια. Αυτός λοιπόν που έχει φανατισμό, είναι βαριά άρρωστος.»

~ Άγ. Ισαάκ ο Σύρος

Τι θα περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει).

 


Ακούσατε, ακούσατε!!!! Τι περιλαμβάνει η νέα δομή στη Λέσβο (εάν και εφόσον γίνει) κατά τον εκλαμπρότατο κ. Μηταράκη:

240 στρέμματα περιφραγμένα.
41 στρέμματα δόμησης.
29 κτίρια διαμονής.
25 εστιατόρια.
57 κτίρια διοίκησης.
2 κτίρια φρουράς.
18 αναρρωτήρια-ιατρεία.
20 καταστήματα.
3 κτίρια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΙΓΑ! ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ: 87.532.962 ΕΥΡΏ. ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΆ ΓΙΑ .....3000 ΑΤΟΜΑ που θα στείλει παράνομα ο Τούρκος!!! ΚΆΠΟΙΟΙ ΝΟΜΊΖΟΥΝ ΠΩΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ...
(Από Stratis Gelagotis)

Yπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα.Εκτός του κορονοϊού, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, αυξανόμενη λαθρομετανάστευση, δηλαδή αβέβαιο εθνολογικό μέλλον. Αύξηση φτώχειας, ανεργίας, κατανάλωσης ναρκωτικών και αγχολυτικών χαπιών, πολλά τροχαία δυστυχήματα, αύξηση ψυχιατρικών διαταραχών κατά 35%, αυτοκτονίες, αύξηση κακοποίησης παιδιών, διόγκωση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, μεγάλη διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση, έλλειψη παιδείας και καλής συμπεριφοράς, διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων κ.α.

19 Νοεμβρίου 2021

-Από που αντλείς δύναμη;


 -Από που αντλείς δύναμη;

«Από την πίστη μου. Από τα Ευαγγέλια, από τα λόγια του Χριστού και των Αγίων Πατέρων. Αυτά κουβαλάω στα χαρτάκια μου και όλα αυτά για εμένα είναι οδηγός ζωής. Της ζωής μου».
-Τι περιμένεις από τον Θεό;
«Να με αξιώσει να τελειώσω τη δουλειά μου. Πότε θα βάλω τέλος, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι το τέλος θα το νιώσω».
...
-Τι ακούς τώρα;

12 Νοεμβρίου 2021

Ο «παπά-ΠΑΟΚ», και η αγάπη του για την Λέσβο....

«Όταν ο παπα Φώτης Αγιοποιηθεί θα γίνει πνευματικός σεισμός στη Λέσβο»
Υπάρχουν θα λέγαμε ελάχιστοι άνθρωποι, που μπορούν όταν σε κοιτούν, να σε διαβάσουν και να σου πουν την κατάλληλη κουβέντα, στην κατάλληλη στιγμή, με τον σωστό τρόπο. Ένας από εκείνους τους ανθρώπους είναι ο πατέρα Χρήστος Μήτσιος, που πριν από λίγες ημέρες ήρθε και έμεινε στη Λέσβο - και δεν είναι η πρώτη φορά. Τα προσκυνήματα, ο Ταξιάρχης, ο Άγιος Ραφαήλ του δίνουν δύναμη, ενώ ο Παπά - Φώτης, από τα Πάμφιλα, που ιεράτευσε στον Τρύγονα, κατά πολλούς σαλός, αποτελεί για εκείνον πηγή μελέτης. Ο Παπά - Φώτης ήταν πνευματικός αδερφός του Γέροντα Παΐσιου και οι δύο τους είχαν πνευματικό τον Παπά Τύχων τον Ρώσο. Σύμφωνα με τον παπα -Χρήστο ή γνωστό σε όλους παπαΠΑΟΚ, ο παπα Φώτης μια μέρα θα Αγιοποιηθεί και τότε η Λέσβος θα γίνει μεγάλο πνευματικό κέντρο.

Ποιος θα διδάξει στα παιδιά σεξουαλική αγωγή;

 Κάποιοι επιθυμούν να "επιβάλλουν" τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία των 5, 6, 7 ετών, με το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης "Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις", που βραβεύθηκε από τον διεθνή οργανισμό WAS (παγκόσμια ένωση σεξουαλικής υγείας) ο οποίος υποστηρίζει την αντισύλληψη, τις εκτρώσεις, την ομοφυλοφιλία κλπ και έχει χρυσό χορηγό την περιβόητη IPPF, γνωστή για τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις που πραγματοποιεί ετησίως, για εμπόριο οργάνων και ιστών εκτρωμένων βρεφών, διακίνηση και σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικων παιδιών.

26 Οκτωβρίου 2021

Ο Άγιος Δημήτριος.

 


Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε το 280 μΧ από αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν δηλαδή αρχοντευγενής (nebleman). Φύση μοναδική εξέπλησσε τους πάντες. Μέσα του μιλούσε ένας αρμονικός συνδυασμός αντίθετων ταλάντων:

α) Ανδρεία, γενναιοψυχία, αγωνιστικότητα, χριστιανική δράση (άνθρωπος της καρδιάς),
β) Ευρυμάθεια, λεπτοί κι ωραίοι τρόποι, γλυκύτητα χαρακτήρα, ευγενική καταγωγή (άνθρωπος του πνεύματος).
γ) Υπήρξε πρώτος στη χριστιανική κίνηση Θεσσαλονίκης, πρεσβευτής της δικαιοσύνης, τιμής και γενικότερα μια ισχυρότατη προσωπικότητα (άνθρωπος της δύναμης).
δ) Ήταν αστέρας πίστεως, γνώσης, σοφίας, σωφροσύνης, ταπεινοσύνης, πειθαρχίας, υπακοής, υπομονής κι επιμονής (άνθρωπος αρετής)

Βγάζουν τις εικόνες από τα νοσοκομεία.

 


Αίσχος.....

 


Αυτό το άτομο, τον Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε η κυβέρνηση για να αναλάβει την προεδρία της «Ομάδας» για την αλλαγή του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Και ποιος σας είπε ότι χρειάζεται αλλαγή ο πληθυσμός της Ελλάδας; Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι ότι πρέπει να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο την πατρίδα, την θρησκεία και να κάνουμε Ελληνορθόδοξες οικογένειες!

Μηταράκης: “Η κυβέρνηση είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης και της στήριξης των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα”.


Πως θα στηρίξετε κ. Μηταράκη τους ανθρώπους αυτούς; Έχετε δουλειές, εργοστάσια, βιομηχανίες για να τους δώσετε εργασία, τη στιγμή που χιλιάδες Έλληνες είναι άνεργοι, ή φεύγουν στο εξωτερικό; Έχετε κράτος; Έχετε ιδίους πόρους, αφού ξεπουλήσατε τα πάντα σε εταιρείες που πίσω από αυτές κρύβονται τα ίδια τα αφεντικά σας; Εδώ δεν θέλουν μετανάστες οι "προηγμένες" Ευρωπαϊκές χώρες και έχουν κλειστά τα σύνορά τους, που πας εσύ Καραμήτρο;;;

Ο Αλής πασάς και το... συνέδριο στα Γιάννενα.

 


Ο Αλή Πασάς, που η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων θα του κάνουν 3ήμερο διεθνές συνέδριο, βαρύνεται με γενοκτονίες, δολοφονίες και θηριωδίες κάθε είδους. Μια ζωή γεμάτη αίμα, αποτρόπαιες πράξεις, βασανισμούς, εξανδραποδισμούς, λεηλασίες και φρικαλεότητες, όπως όταν έριχνε καταδικασμένους σε θάνατο στο κλουβί με τη λεοπάρδαλη που διατηρούσε στα Γιάννενα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε το θέαμα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Σουλιώτες 20 ως 30 άτομα αποκεφαλίζονταν κάθε τόσο στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Η υπερφορολόγηση της ζωής των Ελλήνων.

 Ο λόγος της υπερφορολόγησης της ζωής των Ελλήνων δεν είναι επειδή το κράτος πρέπει να δώσει κοινωνικά επιδόματα (αν και πολλά από αυτά πηγαίνουν σε οκνούς, πονηρούς, παράνομους και επιτήδειους), ή επειδή πρέπει να πληρώσει συντάξεις (οι πιο πολλοί συνταξιούχοι έχουν πληρώσει εισφορές μετά από πολυετή εργασία και δεν είναι σαν τους μαϊμού "ασφαλισμένους" και τους διπλο-τριπλοσυνταξιούχους), ή επειδή το κράτος πληρώνει όντως υπέρογκα ποσά για φύλαξη συνόρων (ας διαμαρτυρηθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για τις τουρκικές προκλήσεις. Που είναι η σοβαρή και θαρραλέα εξωτερική πολιτική και η επιτυχής διπλωματία;), ή εξαιτίας των όντως υπεράριθμων δημοσιοϋπαλλήλων, απόρροια της ψηφοθηρικής πολιτικής δεκαετιών.

16 Οκτωβρίου 2021

Ο μονόλογος του Θεού....

 


Η παράλογη ακρίβεια στα καύσιμα.

 Η Ελλάδα είναι μεταξύ 7ης και 10ης ακριβότερης χώρας στον κόσμο με μέση τιμή αμόλυβδης στα πρατήρια στο 1,71 ευρώ/λίτρο, παρότι όλες οι χώρες αγοράζουν στις ίδιες τιμές. Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στον πλανήτη, είναι μόλις 1,03 ευρώ/λίτρο.

Η Αιθιοπία πουλά την αμόλυβδη με τιμή 0,40 ευρώ/λίτρο. Η Κίνα μόλις 1,01, η Βουλγαρία 1,15 και η Ελλάδα 1,71. Η χώρα με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα, το Λουξεμβούργο, πουλά 1,39 ευρώ. Τα Σκόπια που προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά σχεδόν από την Ελλάδα, πουλούν την αμόλυβδη μόλις 1,19 ευρώ/λίτρο. Με ποια λογική το βυτιοφόρο που ξεκινά από τα Σκόπια για Θεσσαλονίκη και επιστρέφει να παραδώσει καύσιμα που αγοράζει από εμάς, πουλά το λίτρο μισό ευρώ φθηνότερα από ό,τι πωλείται στα ελληνικά πρατήρια που βρίσκονται δίπλα στα ελληνικά διυλιστήρια;

14 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης.

 


Τη 14η του μηνός Οκτωβρίου μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης Ιγνάτιου, κτίτωρος δύο Ιερών Μονών στην Καλλονή της Λέσβου, της Μονής Λειμώνος και της Μυρσινιωτισας, σοφός διδάσκαλος, αγιογράφος, ποιητής, καλλιγράφος, θεολόγος... περιγράφεται ως απλούς και φιλάδελφος, γλυκύς και πράος.... ως “Πνεύμα” ευπρεπείας και αγαθοσύνης, ανιδιοτελής ρασοφόρος.

Τα νησιά του Αιγαίου έχουν τα ίδια ονόματα όπως και πριν από 3.500 χρόνια.

 


Τα νησιά του Αιγαίου έχουν τα ίδια ονόματα όπως και πριν από 3.500 χρόνια: Εκπληκτικές αναφορές του Ομήρου.

Οἱ λαοί πού ἀγνοοῦν τήν ἱστορία τους, εἶναι καταδικασμένοι νά χαθοῦν. Καί ἐπειδή οἱ Ἓλληνες ξεχνοῦν τήν ἱστορία τους, ἡ ὁποία ἂλλωστε οὐδέποτε τούς διδάχθηκε ὃπως ἒπρεπε, θά προσπαθήσουμε νά θυμίσουμε μερικές ἂγνωστες στούς πολλούς σελίδες τοῦ Ὁμήρου, τοῦ ἀρχαιοτέρου ποιητοῦ καί συγραφέως, σεβαστοῦ ἀπό ὃλο τόν πολιτισμένο κόσμο καί διαρκῶς ἐπικαίρου, πού ἀφοροῦν τίς ἀρχαιότατες ὀνομασίες τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, αὐτές πού ἒχει βάλει στό μάτι μέ τό σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα ὁ νεοσουλτάνος Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος φιλοδοξεῖ νά γίνει Μωάμεθ Γ´ Πορθητής.

Σκέψεις ενός όμορφου ψυχικά ανθρώπου του Σταμάτη Σπανουδάκη.

Οι πιό δύσκολοι αγώνες είναι, αυτοί που γίνονται μέσα μας.
Οι καλύτερες συζητήσεις, γίνονται με τον εαυτό μας.
Αληθινές διακοπές είναι η μοναξιά, η ευλογημένη ησυχία και η προσευχή.
Τα ωραιότερα τοπία, είναι, κρυμμένα μέσα μας.
Τά παραμύθια της γιαγιάς, κρύβουν περισσότερη αλήθεια απο την “πραγματικότητα”.
Οι εσωτερικές πληροφορίες είναι, τα αληθινά δελτία ειδήσεων.
Οί δύσκολότερες αποφάσεις, λύνονται απο το παιδί μέσα μας.

Το μέλλον της Ελλάδας χωρίς μόρφωση και καλή διδασκαλία.


 «αν η παρούσα γενιά δεν μορφωθεί από ανθρώπους μορφωμένους με καλή διδασκαλία και προς τον κανόνα της καλής ημών πίστεως και των ηθών μας, θα είναι δυσοίωνο το μέλλον της Ελλάδος και η διακυβέρνησίς της αδύνατος».

Ιωάννης Καποδίστριας «ο άγιος της πολιτικής μας».