30 Ιουνίου 2012

Πόσα και ποια είναι τα σημεία της αληθινής συγχωρήσεως των αμαρτιών από τον Θεό


Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
Η συγχώρησις αυτή των αμαρτιών έχει τέσσερα σημεία, το ένα σε υψηλότερο βαθμό από το άλλο, πρώτο σημείο είναι το να μισήση ο άνθρωπος την αμαρτία με όλη του την καρδιά, όταν την θυμάται, φοβούμενος μήπως πέση πάλι σε αυτήν και να μη ευχαριστιέται ούτε να αισθάνεται κάποια κλίσι προς αυτήν.
Δεύτερο σημείο ανώτερο από αυτό, είναι το να θυμάται ο άνθρωπος τις αμαρτίες του και χαίρεται, δοξάζει τον Θεό για το πλήθος των αρετών, που απόκτησε εξ αιτίας των αμαρτιών του με την Θεία Χάρι και την μετάνοια, τέταρτο σημείο, το πιο σπουδαίο από όλα , είναι το να βγάλη ο άνθρωπος γενικά από την καρδιά του τα εμπαθή νοήματα της καρδιάς του και να τα λησμονήση τόσο τέλεια, ώστε ούτε να τον προσβάλλουν...

29 Ιουνίου 2012

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Λόγος β´
1.-. Τί τέλος πάντων εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τῆς δικῆς μας φύσης καὶ πόσο ἱκανὸ στὴν ἀρετὴ εἶναι αὐτὸ τὸ ὄν, μᾶς τὸ ἔδειξε περισσότερο ἀπ᾿ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὁ Παῦλος. Καὶ τώρα σηκώνεται, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔχει φθάσει, καὶ μὲ καθαρὴ φωνὴ πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ κατηγοροῦν τὴ φύση μας ἀπολογεῖται γιὰ χάρη τοῦ Κυρίου, προτρέπει γιὰ ἀρετή, κλείνει τὰ ἀναίσχυντα στόματα τῶν βλάσφημων καὶ ἀποδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι μεγάλη ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἂν θέλουμε νὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας. Γιατὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἄλλη φύση, οὔτε νὰ ἔχει λάβει ἄλλη ψυχή, οὔτε νὰ κατοίκησε σ᾿ ἄλλο κόσμο, ἀλλὰ ἂν καὶ ἀνατράφηκε στὴν ἴδια γῆ καὶ τόπο καὶ μὲ τοὺς ἴδιους νόμους καὶ συνήθειες, ξεπέρασε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἀπὸ τότε ποὺ ἔγιναν οἱ ἄνθρωποι. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ λέγουν, ὅτι εἶναι δύσκολο πράγμα ἡ ἀρετὴ καὶ εὔκολο ἡ κακία; Γιατὶ ὁ Παῦλος τοὺς ἀντικρούει λέγοντας· «Οἱ θλίψεις μας ποὺ γρήγορα περνοῦν, προετοιμάζουν σ᾿ ἐμᾶς σὲ ὑπερβολικὰ μεγάλο βαθμὸ αἰώνιο βάρος δόξας» (Β´ Κορ. 4, 17). Ἐὰν ὅμως τέτοιες θλίψεις περνοῦν εὔκολα, πολὺ περισσότερο οἱ φυσικὲς ἡδονές...

28 Ιουνίου 2012

Το έργο των ΑποστόλωνΑγίου Κοσμά του Αιτωλού
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και Δεσπότης, ο ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την πολλή του αγαθότητα οπού έχει εις το γένος μας, σιμά σε άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ' εκάστην ημέραν καί ώραν καί στιγμή, εκαταδέχθη και έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί Αειπαρθένου Μαρίας, δια να μας κάμει να βγούμε από τα χέρια του διαβόλου, και να μας κάμει υιούς και κληρονόμους της βασιλείας Του, να χαιρόμαστε πάντοτε στον παράδεισο μαζί με τους Αγγέλους και να μη καιγόμαστε στην κόλαση με τους ασεβείς και τους διαβόλους...

27 Ιουνίου 2012

Ξέρεις που βρίσκεται ο σατανάς;


Aποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη.
- Ξέρεις που βρίσκεται ο σατανάς; Μέσα στη λίμνη του πυρός και μέσα στο σκοτάδι. Και θέλει να τραβήξει εκεί μέσα όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν βγει στην επιφάνεια, θα κάνει τη ζημιά για τριάμισι χρόνια, που θα βασιλεύσει, και άλλα είκοσι, που θα γίνεται η προετοιμασία. Τριάμισι χρόνια θα βασιλεύσει, δικτάτορας παγκόσμιος, και θα ανατρέψει το Σύμπαν. Δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο. Μετά, όμως, ο Κύριος θα τον σαρώσει άπαξ διά παντός, θα τον διαλύσει.
- Ο Θεός δεν μας λυπάται, Γέροντα, για να τα ανατρέψει όλα αυτά;
- Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να κάνεις προσευχούλα...
Πηγή: http://leimwnas.blogspot.com/

Ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας

του π. Ιωάννη Ρωμανίδη
Το θέμα τώρα είναι ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Η Ορθόδοξη παράδοσι προσφέρει μέθοδο θεραπείας του νοός του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής του. Η θεραπεία αυτή έχει δύο φάσεις, όπως είπαμε, τον φωτισμό κα την θέωσι. Η θέωσις, δηλαδή η θεοπτία, είναι η εγγύησις της θεραπείας, της πλήρους θεραπείας.Αυτή η θεραπευτική μέθοδος, η θεραπευτική αγωγή, που προσφέρει η Ορθόδοξος παράδοσις, παραδίδεται (εξ ου και παράδοσις) από γενεά σε γενεά με φορείς ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν στον φωτισμό και στην θέωσι και έγιναν θεραπευτές για τους άλλους. Δεν είναι δηλαδή απλή μεταβίβασις γνώσεων από τα βιβλία, αλλά μεταβίβασις και διαδοχή εμπειρίας, της εμπειρίας του φωτισμού και της εμπειρίας της θεώσεως...

Jonathan Jackson: «Εὐχαριστῶ τοὺς Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται ἀδιαλείπτως γιὰ τὸν κόσμο»


Εἴχαμε γράψει παλαιότερα γιὰ τὴν μεταστροφὴ στὴν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ γνωστοῦ ἠθοποιοῦ Jonathan Jackson. Στὸ παραπάνω βίντεο δεῖτε τὸν παγκοσμίου φήμης ἠθοποιὸ νὰ κάνει τὸν Σταυρό του καὶ νὰ εὐχαριστεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπονομῆς τῶν Βραβείων Emmy μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν. Στὸ τέλος μάλιστα τὴ σύντομης ὁμιλίας τοῦ εὐχαριστεῖ θερμά τους Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ὁμολογία πίστεως!... 

26 Ιουνίου 2012

Νέα ταυτότητα, ενημέρωση, εγρήγορση, προσευχή

π. Σαράντη Σαράντου
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210-8025211
Ἀμαρούσιον 23-6-2012
Ἐνημέρωση, ἐγρήγορση, προσευχή
Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα.
Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό»...

Πνευματικοί λόγοι για τους οποίους η Ορθοδοξία είναι η Αληθινή Πίστη


Διάλεξη που παραδόθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, 2000, στην Σύναξη της Σχολής του Κυρίου της Σρετένσκαγια στην Μόσχα από τον Α. Ι. Οσίποφ, καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Σ’ αυτό τον κόσμο του θρησκευτικού πλουραλισμού, συναντάτε ένα τόσο μεγάλο πλήθος ιεροκηρύκων, ο καθένας με τα δικά του ιδανικά και πρότυπα ζωής και θρησκευτικές απόψεις, που τα μέλη των προηγούμενων γενεών – ακόμα και η δική μου – αμφιβάλλω αν θα σας ζήλευε. Για μας ήταν πιο απλά τα πράγματα: το κύριο ζήτημα για μας ήταν θρησκεία ή αθεΐα. Κάτι όμως πιο μεγάλο αιωρείται ενώπιόν σας. Λύνοντας την απορία αν υπάρχει ή όχι ο Θεός είναι μόνο το πρώτο βήμα. Αν καταλήξουμε πως ο Θεός υπάρχει, μετά, τι γίνεται; Ποια από τις πολλές θρησκείες θα πρέπει να υιοθετήσει; Τον Χριστιανισμό; Το Ισλάμ; Και γιατί όχι τον Βουδισμό, ή την Συνείδηση Κρίσνα; Ας πούμε λοιπόν πως διαπραγματεύεται τον κυκεώνα των θρησκειών, και διαπιστώνει πως ο Χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία. Ποιο από τα πολλά της πρόσωπα να υιοθετήσει; Ορθοδοξία, Παπισμό, Πεντηκοστιανούς, Λουθηριανούς; Πάλι βρίσκεται αντιμέτωπη η νεολαία με πληθώρα επιλογών στις μέρες μας. Ταυτόχρονα, ετερόδοξες ομολογίες – παλιές και νέες – συνηθίζουν να διαφημίζονται πολύ περισσότερο από τους Ορθοδόξους, και διαθέτουν αισθητά μεγαλύτερους πόρους για να διεξάγουν την προπαγάνδα τους στα Μ.Μ.Ε. απ’ ότι διαθέτουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί...

Τί νὰ λέμε σὲ ὅσους κατηγοροῦν εὔκολα κληρικούς

του Γέροντος Παϊσίου

Ρωτήσαμε μιὰ μέρα τὸν Γέροντα γιὰ τὸ ἑξῆς πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε: «Γέροντα, μᾶς λέτε συνέχεια νὰ ἔχουμε καλὸ λογισμό, θὰ σᾶς ποῦμε ὅμως, μία περίπτωση, γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς συμβουλεύετε νὰ ἀπαντοῦμε. Ἔρχονται μερικοὶ ἄνθρωποι καὶ μᾶς λένε:
Ὁ τάδε ἱερέας παίρνει πολλὰ λεφτὰ ἀπὸ τὰ μυστήρια, ὁ δεῖνα καπνίζει πολλλὰ τσιγάρα καὶ πηγαίνει στὰ καφενεῖα, ὁ ἄλλος λένε πὼς εἶναι ἀνήθικος καί, γενικά, βγάζουν ἕνα δριμὺ κατηγορητήριο ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ μάλιστα παρουσιάζουν μαζὶ κι ἀποδείξεις τῶν ὅσων λένε. Σ' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τί μποροῦμε νὰ λέμε;»...

25 Ιουνίου 2012

ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ του αγιου γεροντα ΠΑΙΣΙΟΥ

ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ - Ο Γέροντας ΠΑΙΣΙΟΣ δεν έπαυσε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά την κοίμηση του

Ουκ απέστη ημών»
Ο Γέροντας δεν έπαυσε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά την κοίμηση του. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στον Γέροντα και ζητούν τις πρεσβείες του, επειδή πιστεύουν στην αγιότητά του. Ο τάφος του έγινε πανορθόδοξο προσκύνημα. Έχει πολλή ευλογία και χάρι. Συγκεντρώνει τους πονεμένους και παρηγορεί τους θλιμμένους. Θεραπεύονται ασθενείς και γίνονται πολλά θαύματα. Και το Κελλάκι του στο Άγιον Όρος έγινε επίσης προσκύνημα. Καθημερινά περνούν επισκέπτες που είχαν γνωρίσει τον Γέροντα και ευεργετήθηκαν, για να τον ευχαριστήσουν ή άλλοι για να δουν που ζούσε...

Για όσους αμφισβητούν τη σχέση μουσικής καί σατανισμού...


Κάποτε πρέπει νά ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι πού δέν προστατεύουμε τά παιδιά μας! Κάποτε πρέπει νά ξυπνήσει καί ἡ νεολαία μας πού ἔχει ἀφεθεῖ στόν κατήφορο τῆς Νέας Ἐποχῆς! Κάποτε πρέπει νά δοῦμε τήν πραγματικότητα κατά πρόσωπον καί νά πάψουμε νά στρουθοκαμηλίζουμε καί νά κωφεύομε!

Τά στοιχεῖα εἶναι πάμπολλα καί ἀδιάσειστα σχετικά μέ τό θέμα. Ὅμως τό παρακάτω εἶναι σοκαριστικό νά τό ἀκοῦς... 

Η χαρά τον καιρό της κρίσης

της Βιργινίας Κρητικού - Ζούρου
Χαρά ονόμασαν το σκυλάκι που ήρθε απρόσμενα έξω από το σπίτι τους, επιζητώντας επίμονα μια θέση ανάμεσά τους. Έτσι απλά τους πλησίαζε, σαν γνώριμους από παλιά και άρχιζε τις εκδηλώσεις χαράς. Ουρά ελατήριο, αυτί όρθιο, μύτη υγρή, άνοιγμα του στόματος μέχρι που να φαίνονται όλα τα δόντια σε αψεγάδιαστο σκυλίσιο χαμόγελο, γενικό τρέμουλο σ’ όλο το σώμα, ως ένδειξη υπέρτατης χαράς...

24 Ιουνίου 2012

Οι προφητείες του γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού!


του Αντώνη Τενέδιου
Σκαλοχώρι Λέσβου
Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τη κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ Βατοπεδινού. Το ημερολόγιο έδειχνε 1η Ιουλίου 2009.
Πολλοί άνθρωποι είδαν με κατάπληξη το πρόσωπο του γέροντα. Έφυγε από τη πρόσκαιρη αυτή ζωή με πλατύ χαμόγελο γεμάτο ικανοποίηση. Ο γέροντας Ιωσήφ για πολλά χρόνια πριν ασχολήθηκε με τα εσχατολογικά. Για όλα όσα μας είπαν οι Προφήτες...

23 Ιουνίου 2012

Η χάρη της προσευχής φέρνει το νου σε επαφή με το ΘεόΗ συνεχής προσευχή χωρίζει το νου απ’ όλα τα νοήματα και έτσι τον εμφανίζει γυμνό από περισπασμούς ενώπιον του Θεού· διότι τα νοήματα προκαλούνται από διάφορα πράγματα. Τα δε πράγματα είναι άλλα αισθητά και άλλα νοητά. Εφ’ όσον λοιπόν ο νους διακινείται μέσα στην περιοχή των πραγμάτων αυτών, αυτά συλλαμβάνει και αυτά τα νοήματα περιφέρει. Η δε χάρη της προσευχής φέρνει τον νου σε επαφή με το Θεό. Αφού δε τον ενώσει με το Θεό, τον χωρίζει απ’ όλα τα νοήματα· τότε ο νους γυμνός πλέον επικοινωνεί μαζί Του και γίνεται θεοειδής. Αφού δε γίνει θεοειδής, ζητεί από το Θεό τα πρέποντα κι έτσι δεν σφάλλει ποτέ στα αιτήματά του, διότι πάντοτε η παράκλησή του πραγματοποιείται από το Θεό. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος μας διατάσσει: «αδιαλείπτως προσεύχεσθε…», για να πετύχουμε με την διαρκή συνάφεια του νου μας με το Θεό, σιγά-σιγά την αποκοπή του από κάθε προσκόλληση στα υλικά...

Εγκώμιον εις το Γενέσιον του Αγίου ΠΡΟΦΗΤΟΥ Προδρόμου – Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου.


Στην μαρτυρία του Κυρίου και η φωνή του δούλου

Α. Ακόμα κι αν ο λόγος μας έμοιαζε με ανοιξιάτικο ύμνο καλλικέλαδου αηδονιού, πολύ φτωχά θα πετύχαινε να υμνήσει την μεγάλη φωνή της αληθείας, που γεννιέται σήμερα. Αλλά πάλι, αυτός εδώ ο λόγος, έτσι ασθενικός, ξερός και κακόηχος, πως θα υμνήσει την μεγάλη προφητική δόξα; Πως θα αινέσει το εξαίρετο αποστολικό αξίωμα; Πως θα δοξάσει το παράξενο θάμβος των μαρτύρων;...

21 Ιουνίου 2012

Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία.


Ο Αββάς Ζωσιμάς έδωσε κάποτε μερικά βιβλία σένα καλλιγράφο να του αντιγράψει. Όταν εκείνος τα ετοίμασε, ειδοποίησε τον Όσιο να στείλει να τα πάρει.

Κάποιος άλλος όμως, που ήξερε την παραγγελία, πήγε δήθεν εκ μέρους του Αββά Ζωσιμά και παρέλαβε τα βιβλία.
Ύστερα από λίγο έστειλε κι ο Γέροντας το μαθητή του να τα πάρει. Κατάλαβε τότε ο καλλιγράφος πως εξαπατήθηκε από τον άλλο και ταραγμένος απειλούσε: -Δεν θα πέσει στα χέρια μου; Θα τον κανονίσω, όπως του αξίζει, τον αυθάδη...

Η Ελληνική γλώσσαΗ Ευρώπη ομιλεί Ελληνικά

«Οι Ευρωπαϊκές γλώσσες είναι διάλεκτοι μιας και της αυτής γλώσσης: της Ελληνικής».
Ο. WandruscaΚαθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Βιέννης

Είναι γνωστό από ιστορικές πηγές, ότι το αποκαλούμενο σήμερα Λατινικό αλφάβητο, είναι αυτό που μετέφεραν στην Νότια Ιταλική χερσόνησο οι άποικοι, οι προερχόμενοι από την Κύμη της Ευβοίας, στα πλαίσια του αποικισμού της περιοχής από Έλληνες των πόλεων του Ελλαδικού χώρου, κατά τον 8ο π.χ. αιώνα και μεταγενέστερα. Πρόκειται για το λεγόμενο Χαλκιδικό Αλφάβητο, το οποίο ήταν ένα από τα Αρχαϊκά Ελληνικά Αλφάβητα, που διέφεραν μεταξύ τους σε παραλλαγές κάποιων γραμμάτων όσον αφορά το σχήμα, αλλά και στον αριθμό των φθόγγων που περιλάμβαναν. Άλλα τέτοια ήταν το Αττικό, το Ιωνικό, το Κορινθιακό, το Λακωνικό και το Αρκαδικό...

Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες)Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια.
(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)
Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και.....στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.
(Francisco Adrados, γλωσσολόγος)...

Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος γέρων πατήρ Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων; Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμίου


Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμίου 
Τά πράγματα στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί γενικώτερα στόν κόσμο ὅλο, δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστα. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ ἁμαρτίες ὅλων μας, ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό...

20 Ιουνίου 2012

Κάρτα του πολίτη,νέα τάξη πραγμάτων, μνημόνια...όλα επιβάλλονται! Εμείς;;;


Γιατί επιχειρείται η πλήρης κατάργηση του κράτους;
Σε οποιοσδήποτε μορφής καθεστώτος, απολυταρχικού, δημοκρατικού, ολιγαρχικού κλπ, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα χωρίς την ύπαρξη του κράτους.!!
Σήμερα στην Ελλάδα επιχειρείται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος στο οποίο η έννοια «κράτος» δεν έχει υπόσταση.
Δηλαδή κάθε μορφή δημόσιας υπηρεσίας, σε κρατικό, περιφερικό, νομαρχιακό, δημοτικό επίπεδο πρέπει να καταργηθεί και να απολυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.... 

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε ὁ ἄθεος μαρξισμὸς εἴτε ἡ δεξιὰ μασωνία εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα


τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη
Στὴν διαδικασία τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θεώσεως ἔχουμε μπροστὰ μας μία ἐπιστήμη. Αὐτὸ τὸ πράγμα ὅμως μπορεῖ νὰ πολιτικοποιηθεῖ; Δηλαδὴ μπορεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ποῦν πχ. ὅτι μόνο οἱ Ἀριστεροὶ μποροῦν νὰ ἔχουν νοερὰ προσευχή; Ἢ ὅτι ἐκεῖνος ποῦ ἔχει νοερὰ προσευχὴ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ εἶναι Ἀριστερὸς ἢ Δεξιός; Ὄχι, βέβαια... 

Συγκλονιστικό: 11.000 νεομάρτυρες Κληρικοί και Μοναχοί πυροβολήθηκαν το 1918 στη Μονή Οράνκι της Ρωσίας από τους κομμουνιστές


Λίγα λόγια για την Ιερά Μονή Οράνκι
Η Ιερά Μονή Οράνκι της Ρωσίας ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα κοντά στο ποτάμι Βόλγα για τους Ρώσους αριστοκράτες. Λειτούργησε μέχρι την επανάσταση του 1918, οπότε και κλείστηκε από τους αθέους και μετατράπηκε σε φυλακή.
Τους τοίχους του Ναού τους έβαψαν με ασβέστη για να σκεπαστούν οι τοιχογραφίες. Την μετέβαλαν σε φυλακή γυναικών. Το 1942 έγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως για τους αιχμαλώτους πολέμου. Τώρα είναι πάλι γυναικεία φυλακή.
-Πείτε μας, πάτερ Δημήτριε, κάτι για το στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Μονή Οράνκι, και για τους μοναχούς που μαρτύρησαν εκεί;
-Οράνκι ήταν το Μοναστήρι των Ρώσων αριστοκρατών και βρισκόταν στο κέντρο της Ρωσίας, κοντά στον ποταμό Βόλγα. Το 1918 οι κομουνιστές το κατάργησαν και έκαναν εκεί το στρατόπεδο συγκεντρώσεως για τους μοναχούς, μαζεύοντας εκεί πάνω από 11.000 μοναχούς από όλα τα μοναστήρια της Ρωσίας. Ήταν και ιερομόναχοι αλλά και παντρεμένοι ιερείς, με επικεφαλής έναν Επίσκοπον...

19 Ιουνίου 2012

Το τελειωτικό κτύπημαΑγαπητά μου παιδιά,
Σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως και με αθωότερο αίμα από το του Άβελ, και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίον χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες των.
Όλα τα ιατρεία κι όλα τα μαιευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ήρώδου. Εκατομμύρια, εκατομμύρια βρέφη σ’ όλον τον κόσμο έχουν πεταχθή στους ντενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Μήτε τα γατάκια δεν πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε αυτός ο φονιάς, ο γιατρός, ο μαιευτήρ με το νυστέρι του σκοτώνει το βρέφος μέσα στην μήτρα -όπως έχουμε δή σε ταινία- και μετά με το εργαλείο του σπάζει, θραύει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτε και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της….

18 Ιουνίου 2012

Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Στὸν κάθε πλησίον ὑπάρχει ὁ Χριστός


"Ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ σκεπτόμαστε ὅτι στὸν κάθε ἄλλο πιστὸ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε τόσην ἀγάπη πρὸς αὐτόν, ὥστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουμε πρὸς χάρη του τὴν ψυχή μας. Δὲν ἔχουμε δὲ δικαίωμα νὰ ὀνομάζουμε ἢ νὰ θεωροῦμε κάποιον κακό, ἀλλὰ πρέπει νὰ τοὺς βλέπουμε ὅλους σὰν καλούς. Ἂν δεῖς κάποιον νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰ πάθη, μὴ μισήσεις τὸν ἀδελφό, μὰ τὰ πάθη ποὺ τὸν πολεμοῦν, κι ἂν τὸν δεῖς νὰ τυραννιέται ἀπὸ κακὲς ἐπιθυμίες, πιὸ πολὺ νὰ τὸν σπαχνισθεῖς, μὴ τυχὸν καὶ σὺ πειρασθεῖς, ἀφοῦ εἶσαι τρεπτὸς καὶ εὐάλωτος στὴν εὐπερίστατη ἁμαρτία".

Ἀγάπη

 (Ἐμμανουὴλ Δημητροκάλλης, Τρίποδες Νάξου, Αὔγουστος 2001)

Ἀγάπη· δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀδέρφια μου σκορπᾶτε·
παντοῦ, σὲ φίλους καὶ ἐχθρούς, τοὺς πᾶντες ν᾿ ἀγαπᾶτε.

Ἀγάπη συνανθρώποι μου ἔχετε μεταξύ σας,
πάντα ἀγάπη πλούσια ἂς ἔχει ἡ ψυχή σας.

Ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός ὅλος πλημμυρισμένος,
ἀγάπη μᾶς ἐδίδαξε, ἂς εἶναι εὐλογημένος!...

Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε!

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος

Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε! Ἀκόμη κι ἐγὼ τοὺς εὐλογῶ καὶ δὲν τοὺς καταριέμαι. Οἱ ἐχθροὶ μὲ ἔχουν ὁδηγήσει μέσα στὴν ἀγκάλη Σου περισσότερο ἀπὸ ὅτι οἱ φίλοι μου. Οἱ φίλοι μὲ ἔχουν προσδέσει στὴν γῆ, ἐνῷ οἱ ἐχθροὶ μὲ ἔχουν λύσει ἀπὸ τὴν γῆ καὶ ἔχουν συντρίψει ὅλες τὶς φιλοδοξίες μου στὸν κόσμο. Οἱ ἐχθροὶ μὲ ἀποξένωσαν ἀπὸ τὶς ἐγκόσμιες πραγματικότητες καὶ μὲ ἔκαναν ἕναν ξένο καὶ ἄσχετο κάτοικο τοῦ κόσμου. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα κυνηγημένο ζῷο βρίσκει ἀσφαλέστερο καταφύγιο ἀπὸ ἕνα μὴ κυνηγημένο, ἔτσι καὶ ἐγὼ καταδιωγμένος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς, ἔχω εὔρει τὸ ἀσφαλέστερο καταφύγιο προφυλασσόμενος ὑπὸ τὸ σκήνωμά Σου, ὁποῦ οὔτε φίλοι, οὔτε ἐχθροὶ μποροῦν ν᾿ ἀπωλέσουν τὴν ψυχή μου...

17 Ιουνίου 2012

Προσευχὴ Γέροντος Παϊσίου ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου.


Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ μου, μὴν ἐγκαταλείπεις τοὺς δούλους Σου ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ Ἀγάπη Σου νὰ ἐνεργήσει καὶ νὰ τοὺς φέρει ὅλους κοντά Σου.
-Μνήσθητι Κύριε πάντων τῶν δούλων Σου τῶν πονεμένων, τῶν θλιβομένων, τῶν ἀσθενούντων, τῶν φτωχῶν, τῶν πενθούντων, τῶν ἀδικημένων, τῶν μοναχικῶν, τῶν συκοφαντουμένων, τῶν αἰχμαλώτων, τῶν πεινασμένων, τῶν Προσφύγων, τῶν παραστρατημένων, τῶν πλανεμένων, τῶν ἀνυπερασπίστων, τῶν φυλακισμένων,...

15 Ιουνίου 2012

Σιγά μη μας σώσουν οι άθεοι...


του Στρατή Ανδριώτη
Είναι αποκλειστικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πιστεύει στον Θεό ή να απιστεί, αρκεί σ’ αυτήν την καταδικαστική για τον εαυτό του δεύτερη περίπτωση να σέβεται την πεποίθηση αυτών που θεωρούν ότι ο Θεός είναι το άπαν στη ζωή τους και να μην προκαλεί επιδεικνύοντας σε κάθε περίσταση την αθεΐα του, διότι αυτό έγκειται καθαρά σε πειρασμική κατάσταση, όπου το άτομο γίνεται καθαρά υποχείριο δαιμονικών καταστάσεων...

Για τα επερχόμενα δεινά...

Μάγιερ Αμσκελ Ρόθτσιλντ: Ο Γερμανός ιδρυτής της δυναστείας της κόκκινης ασπίδας και των ιδιοκτητών της Ελλάδας που μπορεί να μπλοκάρει ακόμα και απόφαση της Κυβέρνησης!


Ολη η ιστορία της Γερμανικής οικογένειας που ελέγχει -σχεδόν- τα πάντα στη χώρα μας! Από το 1743 ως σήμερα!
Λάζαρος Ελευθεριάδης
aegeantimes.gr
«Δώσε μου τον έλεγχο των χρημάτων ενός έθνους και δεν με νοιάζει ποιος φτιάχνει τους νόμους», έλεγε τον 18ο αιώνα ο Μάγιερ Άμσκελ Ρόθτσιλντ, μέλος μιας από τις πιο ισχυρές οικονομικά οικογένειες του κόσμου, η οποία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη γέννηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το όνομα τους στα γερμανικά σημαίνει «κόκκινη ασπίδα» και οι ιστορικοί εικάζουν ότι μπορεί να προέρχεται από μια κόκκινη ασπίδα που κρεμόταν στην πύλη του σπιτιού τους, στη Φρανκφούρτη.
Η πρώτη αξιοσημείωτη αναφορά του ονόματος Ρόθτσιλντ, που στο μέλλον θα αποτελέσει βασικό κύτταρο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ήταν αυτή του Μάγιερ Άμσκελ, που γεννήθηκε το 1743...

14 Ιουνίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: Τί νὰ τὸ κάνω τὸ δεξὶ ἢ τὸ ἀριστερὸ χέρι, αν δὲν κάνει σταυρό;

 Στὰ θέματα τῆς Πατρίδος δὲν ἤθελε οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. Πολὺ λυπόταν ποὺ ἔβλεπε πνευματικοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιζητοῦν νὰ βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πατρίδα. Ὁ καημός του καὶ ἡ ἀπορία τοῦ ἦταν πὼς οἱ ὑπεύθυνοι δὲν ἀντιλαμβάνονται ποὺ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπὸ παλαιὰ διέβλεπε τὴν σημερινὴ κατάσταση καὶ ἀνησυχοῦσε, ἀλλὰ δὲν διέσπειρε τὶς ἀνησυχίες του στὸν κόσμο. Ἔλεγε:...

Είπε ο γέρων Πορφύριος...

13 Ιουνίου 2012

Έλληνες, καλύτερα φτωχοί παρά άθεοι!!! Το δίλημμα δεν είναι ευρώ ή δραχμή αλλά με Σταυρό ή χωρίς Σταυρό!!!

•Έλληνες, καλύτερα φτωχοί και να τιμάμε την πίστη μας, παρά οικονομικά ανεξάρτητοι αλλά αρνητές, εχθροί και πολέμιοι του Χριστού, της πίστης Του, του Σταυρού Του και της Αγίας Εκκλησίας Του.

•Έλληνες, καλύτερα φτωχοί και με ελεύθερη την Εκκλησία και την πίστη του Χριστού, παρά πλούσιοι και με διωκόμενη την Εκκλησία και την πίστη του Χριστού.•Έλληνες, έτσι ή αλλιώς φτωχούς θα μας καταντήσουν, κοιτάξτε να μη χάσουμε την πίστη μας...

Τί είναι η Ορθοδοξία;

Είναι το χάρισμα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής. Η Ορθοδοξία ως δόγμα δεν δέχεται καμμία προσθήκη ή αφαίρεση. Όποιος "κρατεί" λοιπόν την Ορθοδοξία, στέκεται, όποιος τη βρει ανίσταται, όποιος την έχασε θα χαθεί. Δεν είναι θέματα σκέψεων και αποφάσεων και ανθρώπινες επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν» (Μάρ. 8,34)...

12 Ιουνίου 2012

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!

Ἀπαράδεκτο βίντεο γιά μικρά…καί «μεγάλα» παιδιά, ἀπενοχοποιεῖ μέσα σέ «εὐχάριστο» κλίμα κινουμένων σχεδίων, τήν ὁμοφυλοφιλία!
Το βίντεο θά τό βρεῖτε ἐδῶ:

Ἐπειδή τό βίντεο δέν εἶναι μεταγλωττισμένο, παραθέτουμε τά βασικά μηνύματα πού περνᾶ, ἐπιγραμματικά:...

11 Ιουνίου 2012

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Εν ειρήνη τελειούται

«Ήλθε η Κυριακή 11η Ιουνίου 1961, μέρα πού γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες πού έλαμψαν καί αγίασαν στην Αγία Ρωσία, Ήταν επτά παρά τέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική θεία Λειτουργία. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ανάσαινε κάπως βαριά. Πήρε δύο φορές αναπνοή καί άλλες δύο φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερούγισε για τον ουρανό.
Ο ομολογητής αρχιεπίσκοπος έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο...

Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων

 Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων προηγείται της Εορτής Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου) και των Δώδεκα Αποστόλων (30 Ιουνίου). Αρχίζει την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και διαρκεί έως την 28η Ιουνίου. Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά, αυγά και καταλύουμε ψάρι (εκτός Τετάρτης και Παρασκευής). Ψάρι καταλύεται και στην Εορτή Γενεσίου του Προδρόμου (24 Ιουνίου) αν πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, ομοίως και στην Εορτή Πέτρου και Παύλου.

Θέλεις να σε κυβερνήσουν άθεοι;

Αν σκοπεύεις να ψηφίσεις το Ανθελληνικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, διάβασε πρώτα τις "θέσεις" του:

Κατάργηση:

1) Μαθήματος θρησκευτικών από τα σχολεία

2) Προσευχής

3) Παρελάσεων

4) Όρκου, στις Ένοπλες Δυνάμεις - Δικαστήρια - Βουλή

5) Σταυρού από την Ελληνική σημαία - Σχολεία - Δικαστήρια - Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ...

Ποιους ψηφίζεις Έλληνα; Ποιοι θέλεις να σε κυβερνήσουν και να σε σώσουν Έλληνα;

 Πολιτικοί που είναι… άθεοι, αλλόθρησκοι, αντίχριστοι, χριστιανοί που …έχουν ξεφύγει, ή όλα αυτά μαζί σ΄ ένα αυτοκαταστροφικό πακέτο;Αυτοί οι πολιτικοί θα σε σώσουν Έλληνα;
Έλληνα, Ποιους ψηφίζεις; Αυτούς που αρνούνται την πίστη σου και το ρόλο της στη ζωή σου;
Ποιους ψηφίζεις; Αυτούς που περιφρονούν την Εκκλησία και το ρόλο της στη ζωή του έθνους σου; Ποιους ψηφίζεις; Αυτούς που τα κόμματα τους εξορκίζουν ως οπισθοδρομικό και εξοβελίζουν από τα προγράμματά τους κάθετι που σημαίνει την πίστη σου;...

10 Ιουνίου 2012

Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ


«Άλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν»
Ἡ πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, δηλαδὴ ὅλων «τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης» γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἁγίων. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους, ὑποβλήθηκαν σὲ σκληρὰ βασανιστήρια...

Ταλμούδ καί...ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης! Ἡ ἐβραϊκή θρησκεία θέλει νά ἐξαφανίσει τήν ὀρθοδοξία καί τούς χριστιανούς


ΤΑΛΜΟΥΔ καί……. ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ! Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
Οἱ κύριοι παγκοσμιοποιηταί, πασχίζουν καί βιάζονται γιά νά έξαφανισθοῦν τά ἔθνη καί νά ἀνοίξουν τά σύνορα. Ἀπώτερος στόχος τους εἶναι τό νά ἔλθουν ὅλα τά ἐδάφη ὡς ἕνα, ὑπό τήν κατοχή τους!
Ἔκαναν τό πᾶν γιά νά δημιουργήσουν ἑνιαία παγκόσμια οἰκονομία, ἕτσι ὥστε νά ροκανίζουν ὅλο τό χρῆμα πού ὑπάρχει στή γῆ...μιά πού τό πολύ χρῆμα πού ἤδη κατέχουν δέν τούς φτάνει...!
Πάσχισαν νά καθιερώσουν τήν ἀγγλική γλῶσσα ὡς κοινή γιά ὅλους, ὥστε νά μή δυσκολεύονται στήν ἐπιβολή τῶν ἐντολῶν τους καί νά μή χρειάζονται «ὑπότιτλοι» καί ἐπεξηγήσεις, σέ ὅσους δέν κατάλαβαν καλά τίς προσταγές τους. Γιαυτό καί διάτήρησαν σέ «κῶμα» ὅλες τίς ὑπόλοιπες μητρικές γλῶσσες τοῦ διαφόρων ἐθνῶν τοῦ κόσμου!...

9 Ιουνίου 2012

Όταν τιμούμε τους Αγίους δοξάζουμε τον Θεό

Δαμασκηνού του υποδιακόνου και Στουδίτου

Αυτουνούς (τους Αγίους) εορτάζομε και εμείς σήμερα, ευλογημένοι Χριστιανοί, για τούτη την αιτία. Επειδή κατέβη το πανάγιο Πνεύμα την Κυριακή όπου επέρασε, και εφώτισε τους Αποστόλους, οι δε Απόστολοι εδίδαξαν τον κόσμο, καί κατέπεισαν τους ανθρώπους πολλά, όσο να καταφρονέσουν τον θάνατο δια την αγάπη του Χριστού...

ΑΘΛΙΟ – ΣΑΤΑΝΙΚΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ» ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ! Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ!

Κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα καί στήν Ἑλλάδα καί εἰσβάλλει στίς ἀνυποψίαστες παιδικές ψυχές διαμορφώνοντας τά αὐριανά μέλη τῆς κοινωνίας!
Πόσο ὑποκριτική εἶναι ἡ κοινωνία τῆς Παγκασμιοποίησης καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πού ζοῦμε! Ἀπό τή μία πλευρά φορᾶ προσωπεῖο δῆθεν «μέριμνας», «πρόνοιας» καί «ἀγαπολογίας» ( καί μάλιστα πρός κάθε τι πού δέν εἶναι σύννομο μέ τό Θεό καί συμφέρον πρός τόν ἄνθρωπο, βλέπε νομιμοποίηση ἐκτρώσεων, μοιχείας, πορνείας, ὁμοφυλοφιλίας κλπ ) καί ἀπό τήν ἄλλη κυριολεκτικά σκοτώνει ἀθῶες παιδικές ψυχές, ὅπως θά δεῖτε καί θά ἀκούσετε ἰδίοις ὄμμασι καί ὠσίν παρακάτω!...

8 Ιουνίου 2012

Ο Παράκλητος και η δική μας ορφάνια

Μητροπολίτης Αντώνιος Bloom
Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι και Παράκλητος. Αυτή η λέξη στα Ελληνικά είναι αρκετά σύνθετη. Σημαίνει Αυτόν που φέρνει παρηγοριά. Αυτόν που φέρνει δύναμη. Αυτόν που φέρνει χαρά -και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά. Είναι ο Παράκλητος, Αυτός που φέρνει παραμυθία σ’ όσους μπορούν να λένε μαζί με τον απόστολο Παύλο «εμοί γάρ το ζην Χριστός και το αποθανείν κέρδος» -για μένα η ζωή είναι ο Χριστός-χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει για μένα ζωή και επομένως ο θάνατος είναι κέρδος (βλ. Φιλιπ. 1. 21 και Ρωμ. 7.24)...

6 Ιουνίου 2012

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Κηρήσσουν διωγμό κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Πειραιεῖ τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Τά κόμματα πού διεκδικοῦν τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδος, ΔΗΜ.ΑΡ., Συνασπισμός Δημιουργία ξανά καί Δράση καί Οἰκολόγοι Πράσινοι στά προγράμματα πού παρουσιάζουν γιά τό πολιτικό σύστημα καί τήν δημοσία διοίκηση συμπεριλαμβάνουν καί τόν διαχωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας... 

Απιστία, η νόσος των μορφωμένων


Λένε ότι οι μορφωμένοι δύσκολα πιστεύουν στον Θεό. Κι όταν ακόμη πιστεύουν δύσκολα φθάνουν σ' εκείνη την απλοϊκή πίστη που δίδαξε ο Χριστός.
Ναι μεν, αλλά.
Όλα τα βλέπουν με το δικό τους φακό. Γι' αυτό και όλες οι αμφισβητήσεις, όλες οι αιρέσεις από τους μορφωμένους προήλθαν. Δεν μπορούσαν να φθάσουν σ' αυτό το ύψος της απλής πίστης, όπως εκείνη που είχε η απλή εκείνη γυναικούλα του ευαγγελίου που ζητούσε να ακουμπήσει μόνο στα ιμάτια του Χριστού για να σωθεί. Κι επειδή δεν μπορούν να την φθάσουν στην πίστη της, την αμφισβητούν. Την χλευάζουν...

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!

Μετά τήν πρόσφατη διαμαρτυρία μου στό διαδίκτυο καί σέ ἀρμόδιες ἀρχές σχετικά μέ τίς σχολικές ἐπισκέψεις σέ ἰουδαϊκές συναγωγές (http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/05/blog post_9530.html ), ἀλλά καί ἔν ὄψει τῆς ριζικῆς «μετάλλαξης» τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πού μαγειρεύει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπό ὁμολογιακό, σέ πολυθρησκειακό-γνωσιολογικό, ἀπευθύνομαι ἀγαπητοί Γονεῖς σέ ἐσᾶς καί σᾶς ἐνημερώνω τά ἑξῆς:...Βάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος:

4 Ιουνίου 2012

Το Άγιον Πνεύμα

«Το Άγιον Πνεύμα ήταν καί είναι μεταληπτόν, καί ου μεταληπτικόν, ήγουν, άλλοι μετέχουσι του Πνεύματος ως λειψοί, αυτό δε από κανένα δεν μετέχει, ότι είναι τέλειον, αγιάζει καί δεν αγιάζεται, θεοποιεί καί δεν θεοποιείται, αείποτε το αυτό όμοιον είναι, τίποτε δεν ήλλαξεν, άλλους κάμνει υιούς Θεού, καί αυτό είναι Θεός, είναι καί άναρχον, ότι αρχήν δεν έχει, είναι αόρατον, ότι κανείς δεν δύνεται να το ιδεί•... είναι αχώρητον, ότι τόπος αισθητός δεν είναι να το χωρέσει' είναι αναλλοίωτον, ότι ποτέ δεν άλλαξεν απ’ ότι ήταν...

3 Ιουνίου 2012

40 Σταχυολογήματα από τη διδασκαλία του Αγ.Σεραφείμ του Σαρώφ

1 Όπου ευρίσκεται ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα απορρέουν από τον Θεόν, έχουν μέσα τους την ειρήνη και οδηγούν τον άνθρωπο προς την αυτοκατάκριση και ταπείνωση.

2 «Η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστί» (Ιακώ­βου 6, 26). Η πραγματική πίστις δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίς τα έργα. Όποιος πραγματικά πι­στεύει, εκείνος οπωσδήποτε θα πράττει και καλά έργα...

2 Ιουνίου 2012

Η Αγία Πεντηκοστή

Μετά την Ανάληψη του Σωτήρος στους ουρανούς, οι ένδεκα Απόστολοι και υπόλοιποι Μαθητές Του, και οι από την αρχή ακολουθούντες Αυτόν θεοφιλείς γυναίκες, η αγιοτάτη Παρθένος Μαρία η Μήτηρ Αυτού, και οι αδελφοί Αυτού, όλοι μαζί ψυχές ως 120, επέστρεψαν από το Όρος του Ελαιώνος στην Ιερουσαλήμ, και εισήλθαν στον οίκο όπου έμεναν, και ανέβηκαν στο υπερώο, που είναι το ανώγαιό του, και εκεί, προσκαρτερούντες με προσευχή και δέηση, περίμεναν την επέλευση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την επαγγελία του θείου Διδασκάλου. Εκεί, εκλέχθηκε και ο Ματθίας, που συγκατεψηφίσθη από τους ένδεκα Αποστόλους... 

1 Ιουνίου 2012

Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν της Σιῶν


Παραθέτουμε κάποια ἀπό τά πρωτόκολλα, τά ὁποῖα ἔχουν σημαντικές ὁμοιότητες μέ τήν καθημερινότητά μας....
Ἡ δημιουργία τούς τοποθετεῖται στό 1900 καί γιά σειρά ἐτῶν κατηγοροῦνταν ὡς πλαστά, καί ἀντισημιτικό δημιούργημα τῆς Ὀχράνα τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας τοῦ Τσάρου. Ἐμεῖς βλέπουμε πάντως ὅτι τά "πλαστά" κατά τά λεγόμενα ἔγγραφα, εἶναι πολύ λεπτομερειακῶς "προφητικά" γιά κείμενα πού γράφτηκαν ἕναν αἰώνα πρίν...