17 Οκτωβρίου 2020

Για όσους είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων....

 


Για όσους είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, θέλουν την Ελλάδα ξεφραγο αμπέλι και υποστηρίζουν την αθρόα είσοδο κάθε καρυδιάς καρύδι, και γι' αυτό το σκοπό με πονηριά χρησιμοποιούν δήθεν τον χριστιανισμό, ενώ δεν είναι Χριστιανοί, ας δούμε μια ιστορία από την Αγία Γραφή όπου κατά την έξοδο τους από την Αίγυπτο, ο Μωϋσής και οι ισραηλίτες ρωτούσαν και παρακαλούσαν για να περάσουν από ξένη χώρα. Δεν έκαναν ότι ήθελαν. Σέβονταν τη χώρα που ήθελαν να διασχίσουν.

Ο βασιλιάς των Ιδουμαίων της Εδώμ αρνείται τη διέλευση στους Ισραηλίτες.
Αρ. 20,14 - Ο Μωϋσής από την περιοχήν Καδης, όπου ευρίσκοντο, έστειλεν αγγελιοφόρους προς τον βασιλέα των Ιδουμαίων λέγων.....
Αρ. 20,17 - Σε παρακαλούμεν να μας επιτρέψης, όπως διέλθωμεν δια μέσου της χώρας σου. Σε διαβεβαιούμεν ότι δεν θα περάσωμεν δια μέσου των αγρών σου, ούτε δια μέσου των αμπελώνων σου, ούτε καν θα πίωμεν νερά από τα φρέατά σου. Θα βαδίσωμεν στον δημόσιον, στον κεντρικόν δρόμον· δεν θα παρεκκλίνωμεν ούτε δεξιά ούτε αριστερά και έτσι θα περάσωμεν τα όρια της χώρας σου”.
Αρ. 20,18 - Οι Ιδουμαίοι απήντησαν προς αυτούς· “δεν θα περάσετε από την χώραν μας. Εάν τολμήσετε κάτι τέτοιο, θα εξέλθωμεν εις πόλεμον εναντίον σας”.
Αρ. 20,19 - Οι Ισραηλίται λέγουν πάλιν εις αυτούς με αγγελιαφόρους· “θα περάσωμεν πλησίον από το όρος. Εάν πίωμεν ύδωρ ημείς και τα ζώα μας, θα σας πληρώσωμεν την αξίαν του. Δεν θα σας δημιουργήσωμεν ουδέν ζήτημα· κοντά στο όρος θα περάσωμεν”.
Αρ. 20,20 - Οι Ιδουμαίοι απήντησαν· “κατ' ουδένα τρόπον δεν θα περάσετε από την χώραν μας”. Εξήλθον δε με πολύν λαόν ισχυρώς εξωπλισμένον, δια να πολεμήσουν, κατά του ισραηλιτικού λαού.
Αρ. 20,21 - Δεν ηθέλησαν οι Ιδουμαίοι να δώσουν δίοδον δια μέσου των ορίων των στους Ισραηλίτας και έτσι ο Ισραηλιτικός λαός ηναγκάσθη να παρακάμψη την χώραν των Ιδουμαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: