5 Ιουλίου 2010

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (fot_gram@otenet.gr)
1. Διὰ νὰ ὀρθοποδήσῃ τὸ ἀπελευθερωμένον ἀπὸ τὸν βαρύτατον ὀθωμανικὸν ζυγὸν μικρὸν νεοσύστατον ἑλληνικὸν κράτος, ἠναγκάσθησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐπισυνάψουν διάφορα δάνεια. Τότε ὅμως ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας ὄχι μόνον δὲν προσεπάθησεν νὰ σφετερισθῇ ὁ ἴδιος τὰ δάνεια, ἀλλὰ καὶ ἠγωνίζετο νὰ ἀποτρέψῃ καὶ τοὺς ἄλλους ἰθύνοντας νὰ μὴ ἔχουν παράλογες ἀπαιτήσεις, διδάσκων αὐτοὺς διὰ τοῦ παραδείγματός του, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομεν εἰς την «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεύχη 13 σελ. 10 καὶ 42 σελ. 38...

2. Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας δυστυχῶς, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐνστερνίζονται ἐμπράκτως τὶς ἀιώνιες καὶ ἀνεκτίμητες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄ «L' État c' est moi»=τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ, καθὼς καὶ τό «τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ἐμά», ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ ὅσα ἐτόνιζεν ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας πρὸς τὴν Δ’ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν (Ἄργος 4η Αὐγούστου 1829): «...εἶμαι εὐτυχής, διότι ἠδυνήθην νὰ προσφέρω... διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν, διὰ αὐτὸ τὸ τόσον θεάρεστον ἔργον, τὰ λείψανα τῆς μετρίας καταστάσεώς μου εἰς τὸ θυσιαστήριον τῆς πατρίδος... Διὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον θέλω ἀποφεύγει νὰ δεχθῶ τὴν προσδιοριζομένην ποσότητα διὰ τὰ ἔξοδα τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπικρατείας, ἀπεχόμενος, ἐν ὅσῳ τὰ ἰδιαίτερά μου χρηματικὰ μέσα μοῦ ἐπαρκοῦν, ἀπὸ τὸ νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα πρὸς τὴν ἰδίαν μου χρῆσιν... ἀποστρέφομαι τὸ νὰ προμηθεύω εἰς τὸν ἑαυτόν μου τὰς ἀναπαύσεις τοῦ βίου, αἱ ὁποῖαι προϋποθέτουν τὴν εὐπορίαν, ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων περικυκλωμένοι ἀπὸ πλῆθος ὁλοκλήρων ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς τὴν ἐσχάτην ἀμηχανίαν... ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν καὶ θέλουν γνωρίσει μετ᾿ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀνάλογους μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των ἀλλὰ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της» !!!
3. Τὸ ἴδιον ἐπραγματοποίησεν ἐμπράκτως καὶ ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς μέγας φιλόπατρης καὶ φιλεύσπλαγχνος ἀείμνηστος στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως ἀπεποιήθη τοῦ μισθοῦ του-συντάξεώς του, διὰ νὰ δύνανται μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ περιθάλπτωνται ὀρφανὰ καὶ χῆρες ἀγωνιστῶν καὶ νὰ μὴ ἐπαιτοῦν.
4. Αὐτὰ τὰ λόγια ἔπρεπε νὰ χαραχθοῦν εἰς μαρμάρινη πλάκα μὲ μεγάλα γράμματα, καὶ νὰ ἀναρτηθῇ εἰς τὸ Κοινοβούλιον. Ἀντίγραφον δὲ αὐτῆς νὰ τυπωθῇ εἰς χιλιάδες μεμβράνες καὶ νὰ ἀναρτηθοῦν εἰς τὶς εἰσόδους Ὑπουργείων καὶ ὅλων τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, διὰ νὰ τὰ βλέπουν ἄφρονες ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως πασχίζουν νά «εὐλογοῦν τὰ γένεια των» καὶ νὰ «βολεύουν» περαιτέρω ἑαυτούς, συγγενεῖς καὶ «ἡμετέρους».
5. Ἐμπράκτως ἐφαρμόζουν τὴν θεωρίαν, ὅτι ὅλα τὰ μέτρα λιτότητος, περιστολῆς τῶν ἐξόδων καὶ θυσίας εἶναι διὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς, τὸν ὄχλον καὶ ὄχι δι᾿ «ἡμᾶς»…
6. Ἀναφορικῶς μὲ τὸν ἀείμνηστον στρατηγὸν Μακρυγιάννην τὸ ἄρθρον μας, ποὺ ἐγράψαμε εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 36 σελ. 44 τὸ ἀνήρτησεν ἡ ἔγκυρος ἱστοσελὶς www. hellas-orthodoxy.blogspot.com καὶ δύνανται οἱ φίλοι μας νὰ τὸ εἰδοῦν καὶ ἐκεῖ ἀνηρτημένον.
7. Ὄχι μόνον γενναῖες περικοπὲς τῶν μισθῶν καὶ ἀποζημιώσεων των, ποὺ οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν νὰ λαμβάνουν, οἱ ἐθνοπατέρες δὲν κάμνουν, ἀλλὰ οὔτε κἄν οὐσιαστικῶς ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἀνακάλυψιν, ποῖοι ἔλαβον τὶς «παχυλότατες μίζες». Δηλαδὴ τὰ «λαδώματα» ἀπὸ τὶς «ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος», ἐν γένει τὶς στρατιωτικὲς καὶ κρατικὲς προμήθειες, ὀργανισμῶν καὶ συνεταιρισμῶν, ποὺ μεταφράζονται εἰς δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρώ, ἄν συμπεριλάβωμε καὶ τὴν ἀφαίμαξιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ χρηματιστηρίου, διαφόρων πακέτων Ἡνωμένης Εὐρώπης μέχρι καὶ τὸ σχέδιον Μάρσαλ καὶ ἐν γένει τὴν διασπάθισιν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου. «Ξεπουλοῦν» δὲ τὰ πάντα εἰς τοὺς «ἡμετέρους ἀετονύχηδες καὶ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» ἔναντι «πινακιδίου φακῆς» ἀγωνιζόμενοι παντοιοτρόπως νά «κουκουλωθοῦν» ὅλα αὐτὰ τὰ κραυγαλέα σκάνδαλα, καλοῦντες τὸν βαρύτατα φορολογούμενον ἑλληνικὸν λαὸν νὰ πληρώσῃ ὅλα τὰ «θαλασσοδάνεια»…
8. Ἐπαναλαμβάνομεν, εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ ἀνηθικότης μὲ σπιθαμιαῖα-τεραστία γράμματα οἱ «ἐθνοπατέρες» νὰ ἐπιμένουν νὰ μὴ ὑποχρεοῦνται νὰ πληρώνουν Φ.Π.Α. οἱ ἑξῆς:
Α) Τά «λησταρχεῖα», ποὺ κατ᾿ εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «καζίνο».
Β) Οἱ τράπεζες, ποὺ παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ἀφαιμάζουν τὰ βαλάντια ὄχι μόνον τῶν βιοπαλαιστῶν μισθοσυντηρήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων βιοτεχνῶν, μικροεμπόρων καὶ ἐπιτηδευματιῶν.
Οὗτω παρακρατοῦν οἱ ἐργοδότες ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους, καὶ ὅ,τι κερδίζουν οἱ μικροέμποροι, βιοτέχναι καὶ ἐπιτηδευματίαι ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους καὶ πελάτας των, τοὺς τὰ ἀπομυζοῦν οἱ τραπεζίτες μὲ τὰ διάφορα «θαλασσοδάνεια», ποὺ τοὺς δίδουν οἱ Τράπεζες.
Γ) Τὰ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ οἱ κλινικές, ποὺ χρεώνουν πανάκριβα καὶ τὴν τελευταίαν ὀδοντογλυφίδα ἤ τὸ βαμβακάκι ἤ ἕν παυσίπονον, ποὺ θὰ δώσουν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς των…
9. Ἐνῷ, λοιπόν, οἱ «ἐθνοπατέρες» κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας «ἡμετέρους» τῶν παρασκηνίων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιβαρύνωνται μὲ τεράστια ποσά, συνεισφέροντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν δημόσιον κορβανάν, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐλλειμματικὸς ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Κράτους καὶ τῶν κρατικῶν φορέων, Δήμων καὶ Κοινοτήτων κ.λπ., κ.λπ. ἐν τούτοις θέτουν περαιτέρω λίαν δυσβαστάκτους ἀμέσους καὶ ἐμμέσους φόρους εἰς τὴν μεσαίαν καὶ πτωχὴν τάξιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος στενάζει ἀπὸ ἀνέχειαν καὶ καθημερινῶς διαπιστώνει ὅτι ἀφ’ἑνὸς μὲν ἔχει λίαν δυσβαστάκτους φόρους καὶ ἐπιβαρύνσεις καὶ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις συρρικνώνονται καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ ἀγοραστικὴ δύναμις τῶν πενιχρῶν ἐσόδων μειώνεται μὲ τὶς αὐξήσεις τιμῶν καὶ λόγῳ αὐξήσεως τοῦ Φ.Π.Α…

Δεν υπάρχουν σχόλια: