2 Μαΐου 2010

Ἡ μεγαλοσύνη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σέ ἕνα τροπάριο

Χαίροις Πατριαρχῶν ἡ κρηπίς, σάλπιγξ ἡ εὔηχος, ὁ νοῦς ὁ περίβλεπτος, ἡ γλώσσα ἡ ὀξυτάτη, ὁ διαυγής ὀφθαλμός, τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἡ σαφήνεια. Ποιμήν ἀληθέστατος, ὁ λαμπτήρ ὁ φανότατος, πέλεκυς κόπτων, ὕλην πάσαν αἱρέσεων, καταφλέγων τέ, τῷ πυρί τῷ Πνεύματος, στύλος ὁ ἀπερίτρεπτος, ὁ πύργος ὁ ἄσειστος, ὁ τῆς Τριάδος κηρήξας, τήν ὑπερούσιον δύναμιν, τρανῶς, ἤν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἠ ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: