13 Φεβρουαρίου 2016

† Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Μαρτινιανοῦ.

῾Ο ῞Αγιος Μαρτινιανός καταγόταν ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικροῦ (408-450 μ.Χ.). ᾿Από μικρός ἐποθοῦσε τό βίο τῆς ἀσκήσεως καί τῆς συχίας. Σέ λικία 18 ἐτῶν ἀποσύρθηκε στό ὄρος τοῦ Κιβωτοῦ καί ζοῦσε ἐκεῖ ἀσκούμενος στήν προσευχή καί τή νηστεία. Κάποια γυναίκα ἁμαρτωλή ἐμφανίσθηκε μέ δολιότητα στή θύρα τοῦ κελλίου τοῦ ῾Αγίου καί παρακαλοῦσε νά τή δεχθεῖ γιά διανυκτέρευση μέσα στό κελλί, διότι ἔχασε, ὅπως ἔλεγε, τό δρόμο καί ἐκινδύνευε νά κατασπαραχθεῖ ἀπό τά θηρία κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας... ῾Ο ῞Αγιος ἐνεργώντας μέ φιλανθρωπία τήν ἐφιλοξένησε στό ἐξωτερικό μέρος τοῦ ἐρημητηρίου του. ῾Η γυναίκα αὐτή ὅμως ἀπέβαλε τό προσωπεῖο καί ποικιλοτρόπως προκαλοῦσε τόν ῞Αγιο. ῾Ο γενναῖος τοῦ Χριστοῦ ἀθλητής πρός κατανίκηση τῆς ἐμπαθοῦς ἐπιθυμίας, ἄναψε φωτιά καί ἔριξε τόν ἑαυτό του ἐντός αὐτῆς. Μόλις γυναίκα εἶδε αὐτό, τά μάτια τοῦ πνεύματός της πού ἔβλεπαν μόνο τή διαφθορά, ἀνέβλεψαν γιά πρώτη φορά. ῾Η ἁμαρτωλή γυναίκα μετανόησε καί ἀφοῦ ἔφυγε ἔγινε μοναχή μέ τό ὄνομα Παύλα καί ἐσώθηκε ζώντας ὁσιακά στή Βηθλεέμ.
῾Ο ῞Αγιος Μαρτινιανός ἀνεχώρησε ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο καί μετέβη σέ ὕφαλο, μέσα στή θάλασσα, ἀσκούμενος ἐκεῖ ἐπί δέκα ὁλόκληρα χρόνια. ᾿Επειδή ἔφθασε στόν ὕφαλο μία γυναίκα ναυαγός, ὁ ῞Οσιος ἀπέφυγε τόν πειρασμό καί ἀσκούμενος περιπλανιόταν σέ διάφορους τόπους. ῎Ετσι ἔφθασε στήν ᾿Αθήνα, ὅπου καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη σέ βαθιά γεράματα περί τά τέλη τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰῶνος μ.Χ. ᾿Ενταφιάσθηκε μέ τιμή ἀπό τόν ᾿Επίσκοπο τῆς πόλεως καί τό λαό.
῾Η Σύναξη τοῦ ῾Οσίου ἐτελεῖτο στό ᾿Αποστολεῖο τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πού ἦταν κοντά στή Μεγάλη ᾿Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: