13 Αυγούστου 2012

Τό μεγαλεῖο της Θεοτόκου

Ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, κατάπληκτος ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου, προκαλεῖ τόν πιστό νά ἐρευνήσει καί νά βρεῖ παρόμοια θαυμαστή ὕπαρξη: «Οὐδέν ἐν βίω οἶον ἡ Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε, ὤ ἄνθρωπε, πάσαν τήν κτίσιν τῷ λογισμῶ καί βλέπε εἰ ἐστίν ἴσον ἤ μεῖζον τῆς ἁγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περινόστησον τήν γῆν, περίβλεψον τήν θάλασσαν, πολυπραγμόνησον τόν ἀέρα, τούς οὐρανούς τῆ διάνοια ἐρεύνησον, τάς ἀοράτους πάσας Δυνάμεις ἐνθυμήθητι καί βλέπε εἰ ἐστίν ἄλλο τοιοῦτον θαῦμα ἐν πάση τῆ κτίσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: