21 Ιουνίου 2012

Τί εἶχε προβλέψει ὁ ἡγιασμένος γέρων πατήρ Παΐσιος διά τό ἐξωτερικόν χρέος τῆς Ἑλλάδος καί τά δεινά τῶν Ἑλλήνων; Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμίου


Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμίου 
Τά πράγματα στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί γενικώτερα στόν κόσμο ὅλο, δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστα. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ ἁμαρτίες ὅλων μας, ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό...
Γι᾽ αὐτό καί ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια. Ἄς παρακαλέσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, νά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά μας καί νά μᾶς δώσει τόν φωτισμό καί τήν Χάρη Του νά ἀκολουθοῦμε τό ἅγιο θέλημά Του, γιά νά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες. Καταφεύγουμε στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας, καί Τήν παρακαλοῦμε νά ἱκετεύσει τόν Υἱόν Της γι᾽ αὐτό. Στήν συνέχεια σᾶς παραθέτω περικοπές λόγων τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος πατρός Παϊσίου, στούς ὁποίους φαίνεται ὁ πόνος γιά τά συμβαίνοντα στήν ἐποχή του, τά ὁποῖα προεμήνυαν πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια τήν σημερινή ὀδυνηρή κατάσταση, πού ζοῦμε, ἀλλά καί τόν πόνο του πάλι γιά τήν γενική κατάσταση τῆς πατρίδος μας μέ τήν ἀδιαφορία καί τῶν ἡγετῶν της καί τοῦ λαοῦ, γιατί παραθεωροῦνταν οἱ ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις καί ἀξίες τῆς πατρίδος μας: 
1. «Ἐπέβαλαν στήν χώρα μας – λέγει ὁ πατήρ Παΐσιος – ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνο νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μή προλαβαίνουμε· μ᾽ αὐτό κατάφεραν, μέ εὔλογη δικαιολογία, νά ἐπιβάλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων.
Θά ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα δυσβάσταχτα, φόρους ἀσήκωτους, καί πάρα πολλά ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τόν λαό νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μ᾽ αὐτό; Ἀκοῦστε· ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάσταχτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τήν χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι του ἐντελῶς στό ἔδαφος δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινούργιο τους σύστημα. 

Θά λένε: “ Ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεστε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν· γιά νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κ.λπ. πρέπει νά ἀποδεχτεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες”.

Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς ὁποῖες θά ξεγελοῦν τόν κόσμο ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἁγιορείτου, Σκεῦος Ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὄρος 1996, σ. 421). 

2. Στά θέματα τῆς πατρίδος ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος δέν ἤθελε οἱ Χριστιανοί νά εἶναι ἀδιάφοροι. Πολύ λυπόταν πού ἔβλεπε πνευματικούς ἀνθρώπους νά ἐπιζητοῦν νά βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καί νά μή ἐνδιαφέρονται γιά τήν πατρίδα. Ὁ καημός του καί ἡ ἀπορία του ἦταν πῶς οἱ ὑπεύθυνοι δέν ἀντιλαμβάνονται ποῦ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπό παλαιά διέβλεπε τήν σημερινή κατάσταση καί ἀνησυχοῦσε, ἀλλά δέν διέσπειρε τίς ἀνησυχίες του στόν κόσμο. Ἔλεγε: 

«Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα θά βγεῖ μεγάλο καλό». 

Λυπόταν γιά τήν πνευματική κατάπτωση τῶν πολιτῶν. Μιλοῦσε αὐστηρά γι᾽ αὐτούς, πού ψήφιζαν ἀντιχριστιανικούς νόμους. Λυπήθηκε γιά τήν ἀλλαγή τῆς γλώσσας καί εἶπε: «Ἡ ἑπόμενη γενιά θά φέρει Γερμανούς νά μᾶς μάθουν τήν γλώσσα μας, καί τά παιδιά μας θά μᾶς φτύνουν».
Καί σέ κάποια ἐπιστολή του ὁ Γέροντας ἔγραφε: «Αὐτοί πού κατάργησαν τά Ἀρχαῖα πάλι θά τά ξαναφέρουν». (Βλ. τό βιβλίο Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, σ. 699).

3. Γιά τούς πολιτικούς κάποτε εἶχε πεῖ σέ κάποιον χριστιανό: «Μή φοβᾶσαι. Ὁ Θεός δέν θά ἐπιτρέψει νά γίνει κακό, θά γίνουν ὅμως πράματα καί θάματα, πού δέν θά ἐξηγοῦνται μέ τήν λογική. Ὁ κόσμος θά σιχαθεῖ τούς πολιτικούς καί θά τούς κυνηγήσει. Ὅπως ἕνα μπαλόνι φουσκώνει καί ξαφνικά σκάει, ἔτσι θά σκάσουν κι αὐτοί! Δέν μπορῶ νά σοῦ πῶ πιό πολλά» (Ἀπό τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Ζουρνατζόγλου, 2006, σ. 425-426).

4. Ὁμοίως γιά τούς πολιτικούς ὁ ἴδιος ἅγιος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος εἶπε: «Εἶναι κρῖμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τίς ἡγεσίες. Κλαίω τήν Ἑλλάδα. Δέν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιά νά σωθεῖ, πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες της ὅπου καί ἄν βρίσκονται, νά πᾶνε ἐξορία. Νά φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου Ἁγιορείτου Λόγοι χάριτος καί σοφίας, 2001, Ἅγιον Ὄρος).

5. Σέ κάποιο πνευματικό του τέκνο, πού ἀργότερα ἔγινε μοναχός, ὁ Γέροντας Παΐσιος τοῦ ἔγραφε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 μετά ἀπό προσκύνημά του στήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως:
«Εὔχομαι ὁ Θεός νά δώσει γρήγορα νά ἔλθει ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ, Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δυό χρόνια πού προσευχήθηκα στήν Ἁγια-Σοφιά μας, καί εἶπα τά παράπονά μου στόν Καλόν Θεόν.
Μέ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καί μέ ἔδιωχνε ἔξω κ.λπ. καί πρόσθεσα καί ἄλλα παράπονα στόν Θεόν. Πιστεύω δέν θά τήν ἀφήσει τήν Ἁγια-Σοφιά μας στά χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαός σάν τούς γύφτους βρώμικος καί φοβιτσιάρικος. Τώρα δέν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρίν πιστεύανε στόν Μωάμεθ, ἀργότερα στόν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στόν Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως, καί εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καί στόν Κεμάλ πιστεύουν, ἀλλά στήν σαρκολατρία.
Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔχει συνέχεια τήν Θεϊκή Του Ἀξία, καί ὁ Ἑλληνικός Λαός ἔχει πάντα ἰδανικά, καί τόν Χριστό μέ τήν Παναγία μαζί του» (Ἀπό τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Ζουρνατζόγλου, 2006, σελ. 450).

Ἄς πονέσουμε κι ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἁγιασμένο Γέροντα πατέρα Παΐσιο καί τόν παρακαλοῦμε νά παρακαλέσει τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πλησίον τοῦ Ὁποίου εὑρίσκεται, γιά τήν σωτηρία τῆς ἀγα- πημένης μας πατρίδας Ἑλλάδας καί γιά τήν σωτηρία ὅλων μας μέ τήν μετάνοιά μας. 

Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Γ. καὶ Μ. Ἱερεμίας 

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. τεύχ. 1930  8 Ἰουνίου 2012 
 
http://anavaseis.blogspot.gr/2012/06/blog-post_6564.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: