22 Μαρτίου 2012

Πόσες μερίδας φαγητοῦ ἔδωσαν τά κόμματα καί οἱ πολιτικοί;

Γράφει ὁ Συμεών Σκαρμοῦτσος

Ἡ Ἐκκλησία μοιράζει 250.000 μερίδας ἡμερησίως. Οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα εἶναι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Τήν βλέπουν ὡς ἀντίπαλον δέος, διότι παρά τήν πολεμικήν, τήν ὁποίαν δέχεται παραμένει ὑψηλά εἰς τάς ἐκτιμήσεις τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἐκκλησία «ἀγκαλιάζει» καί τούς ἐχθρούς της. Ἑνώνει τόν λαόν, ἐνῶ τά κόμματα τόν διχάζουν καί δημιουργοῦν κομματικήν ἀντιπαλότητα καί φανατισμόν...
Εἰς τάς δυσκόλους στιγμᾶς, τάς ὁποίας διερχόμεθα, ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται παρά τῷ πλευρῶ τοῦ λαοῦ ἀδιακρίτως. Οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα «πετσοκόβουν» τάς συντάξεις, τούς μισθούς, τά ἐπιδόματα, τάς κοινωνικᾶς παροχάς, τά ἀσφαλιστικά δικαιώματα, τά προνοιακά ἐπιδόματα, ὁδηγοῦν τήν κοινωνίαν εἰς ἀδιέξοδον καί εἰς τήν ἐξαθλίωσιν. Οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα ἀφαιροῦν τό ψωμί ἀπό τό στόμα τῶν Ὀρθοδόξων καί μή Ἑλλήνων. Μέ τήν πολιτικήν τῶν κλείνουν ἐπιχειρήσεις, ὁδηγοῦν νέους ἀλλά καί οἰκογενειάρχας εἰς τήν ἀνεργίαν. Ἀδιαφοροῦν διά τάς κοινωνικᾶς ἐπιπτώσεις τῆς πολιτικῆς τῶν. Ἐνδιαφέρονται ὅμως πῶς θά ἐξαπατήσουν τήν ὀργανωμένην λαϊκήν κομματικήν τῶν βάσιν, διά νά ἀνέλθουν εἰς τάς δημοσκοπήσεις, νά εἶναι δημοφιλεῖς εἰς τό ἐσωτερικόν τῶν κομμάτων τῶν, διά νά δύνανται νά «παίζουν» ἠγετικῶς.

Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται εἰς τό ἀντίθετο στρατόπεδον. Δέν γκρεμίζει, δέν ἰσοπεδώνει, φροντίζει διά τήν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν, ποῦ «ἀνοίγουν» τά κόμματα καί οἱ πολιτικοί μέ τήν πολιτικήν τῶν. Ἡ Ἐκκλησία ὀργανώνει συσσίτια ἐξασφαλίζουσα τήν τροφήν εἰς χιλιάδας συνανθρώπους μας, τήν ὁποίαν ἐστέρησαν μέ τήν πολιτικήν τῶν πολιτικοί καί κόμματα. Μόνον αἵ Ἱεραί Μοναί εἰς ὁλόκληρον τήν Ἑλλάδα μοιράζουν 80.000 μερίδας φαγητοῦ, ἐνῶ πολλαί προσφέρουν καί στέγην. Τά κέντρα ἀγάπης ηὐξήθησαν εἰς 74 εἰς τήν Ἀθήνα καί 130 εἰς τήν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα.
Συμφώνως μέ ἐπίσημα στοιχεῖα ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, 67 Μητροπόλεις καί Ἱεραί Μοναί μοιράζουν ἡμερησίως 250.000 μερίδας φαγητοῦ. Εἰς τά στοιχεῖα αὐτά δέν περιλαμβάνονται στοιχεῖα διά τήν Ἐκκλησίαν της Κρήτης, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει μεγάλην φιλανθρωπικήν δραστηριότητα. Οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα προκαλοῦν πόνον, δυστυχίαν,πείναν, ἐξαθλίωσιν. Ἡ Ἐκκλησία συμπεριφέρεται ὡς φιλόστοργος μήτηρ. Οἱ μέν ἀνοίγουν πληγᾶς, ἡ δέ (Ἐκκλησία) τάς ἐπουλώνει.
Αὐτή εἶναι ἡ διαφορά τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν πολιτικήν.
Πηγή: τρομακτικό καί www.orthodoxia-ellhnismos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: