8 Μαρτίου 2012

Μια υπέροχη ευχή...

Ευχή λεγομένη κατόπιν του Μεγάλου Αποδείπνου
Τοῖς μισοῦσι καί ἀδικοῦσιν ἡμᾶς συγχώρησον, Κύριε• τοῖς ἀγαθοποιοῦσιν ἀγαθοποίησον• τοῖς ἀδελφοῖς καί οἰκείοις ἡμῶν, χάρισαι τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα, καί ζωήν τήν αἰώνιον• τούς ἐν ἀσθενείᾳ ἐπίσκεψαι, καί ἴασιν δώρησαι• τούς ἐν θαλάσσῃ καί ἀέρι κυβέρνησον• τοῖς ἐν ὁδοιπορίαις συνόδευσον• τῷ βασιλεῖ συμμάχησον• τοῖς διακονοῦσι καί ἐλεοῦσιν ἡμᾶς, ἁμαρτιῶν ἄφεσιν δώρησαι• τοῖς ἐντιλαμένοις ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις εὔχεσθαι ὑπέρ αὐτῶν, συγχώρησον καί ἐλέησον κατά τό μέγα σου ἔλεος. Μνήσθητι, Κύριε, πάντων τῶν προκεκοιμημένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἠμῶν καί ἀνάπαυσον αὐτούς, ἔνθα ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ προσώπου σου. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν αἰχμαλώτων, καί λύτρωσαι αὐτούς ἀπό πάσης περιστάσεως. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων καί καλλιεργούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις, καί δός αὐτοῖς τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα, καί ζωήν τήν αἰώνιον. Μνήσθητι, Κύριε, καί ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καί ἁμαρτωλῶν καί ἀναξίων δούλων σου καί φώτισον τόν νοῦν ἡμῶν τῷ φωτί τῆς γνώσεώς σου καί ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου• πρεσβείαις τῆς Παναχράντου σου Μητρός, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, καί πάντων σου τῶν Ἁγίων• ὅτι εὐλογητός εἶ, εἰς πάντας τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: