5 Ιανουαρίου 2012

Γιατί βαπτίσθηκε ο αναμάρτητος Χριστός

Δαμασκηνού Στουδίτου
Τό βάπτισμα εἶναι ελευθερία τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ ἀνθρώπου καί καθαρισμός τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστός ἦταν ἀμέτοχος ἀπό ἁμαρτίες καθώς λέγει ὁ Προφήτης Ἡσαΐας: «Ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ εὐρέθη δόλος ἐν τῶ στόματι αὐτοῦ». Γιά ποιόν λοιπόν βαπτίσθηκε;
Ἀπό τέσσερα στοιχεῖα άποτελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά καί ὁ κόσμος ὅλος ἀπό αὐτά σύγκειται καί πάλι σ’ αὐτά τά στοιχεῖα μέλλει ὁ ἄνθρωπος νά ἀναλύσει ἔως τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καί πάλι νά συναρμοσθεῖ σ’αὐτά. Τό πρῶτο στοιχεῖο καί ἀναγκαιότερο εἶναι ὁ ἀέρας, διότι χωρίς ἀναπνοή ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά βαστάσει. Δεύτερο στοιχεῖο καί ὑψηλότερο εἶναι ὁ αἰθέρας… τρίτο εἶναι τό νερό, τέταρτο εἶναι ἡ γῆ…


 Αὐτά τά τέσσερα στοιχεῖα ἐπειδή εἶναι ἡ σύσταση τοῦ ἀνθρωπίνου κορμιοῦ, πρέπον ἦταν νά ἁγιασθοῦν ἀπό τήν συγκατάβαση τοῦ Κυρίου καί ὁ μέν ἀέρας καί ὁ αἰθέρας ἁγιάσθηκαν ἀπό τήν συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ Λόγου… ἡ δέ γῆ ἁγιάσθηκε, ὅταν γεννήθηκε σωματικῶς στό σπήλαιο. Ἔπρεπε καί τό νερό νά ἁγιασθεῖ καί αὐτό, καί διαφορετικά δέν γινόταν να ἁγιασθεῖ τό νερό ἄν δέν βαπτιζόταν ὁ Κύριος σωματικῶς στόν Ἰορδάνη ποταμό.
Καί ἐπειδή, οἱ δαίμονες, πού ἐξέπεσαν ἀπό τήν ἔπαρση τοῦ Ἐωσφόρου, ὅταν στάθηκε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ καί εἶπε: «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ», ἄλλοι μέν ἔπεσαν στήν ἄβυσσο κάτω στήν κόλαση, ἄλλοι στάθηκαν στή γῆ καί ἄλλοι στό νερό καί ἄλλοι στάθηκαν στόν ἀέρα καί λέγονται ἐναέρια τελώνια… Ὅσοι λοιπόν, ἦταν στόν ἀέρα καί στήν γῆ νικήθηκε παντοτεινά ἡ δύναμή τους ἀπό τήν κατάβαση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἔπρεπε καί τῶν δαιμόνων ποῦ ἔτυχαν στό νερό νά καταπατηθεῖ ἡ δύναμή τους καί γι’ αὐτό βαπτίσθηκε ὁ Χριστός ὁ μόνος ἀναμάρτητος.
Τρίτος λόγος εἶναι γιά νά μᾶς δείξει τό μυστήριο ὡς μέγα καί θαυμαστό πού εἶναι, ὅτι καί αὐτό ἕνα μυστήριο εἶναι τῆς πίστεώς μας ἀπό τά 7 μυστήρια καί πρῶτο εἶναι τό Βάπτισμα, δεύτερο τό ἅγιο Μύρο, τρίτο ἡ ἁγία Κοινωνία, τέταρτο ὁ πρῶτος γάμος, πέμπτο ἡ Ἰερωσύνη, ἔκτο ἡ Μετάνοια (Ἐξομολόγηση) καί ἕβδομο τό Εὐχέλαιο. Ὡς μέγα καί πρῶτο μυστήριο τῆς πίστεώς μας πού εἶναι, γιά νά τό δείξει ὁ Χριστός, γι’ αύτό βαπτίσθηκε, διότι ἄν κάποιος δέν βαπτισθεῖ, δέν σώζεται. ὄπως τό ὁρίζει καί ὁ Χριστός στό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὅτι ἐάν κάποιος δέν γεννηθεῖ δεύτερη φορά ἀπό τό ἅγιο Βάπτισμα, ἐκεῖνος δέν εἶναι δυνατόν νά εὐλαβηθεῖ στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν…
Βιβλιογραφία: «Θησαυρός Δαμασκηνοῦ» (εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: