13 Ιανουαρίου 2012

Πάθη και λογισμοί

Ότι τα πάθη και οι λογισμοί ευρίσκονται κρυμμένα στην καρδία καί από εκεί βγαίνουν καί μας πολεμούν, το μαρτυρεί ο Κύριος λέγων' «εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ταύτα εστί τα κινούντα τον άνθρωπον» (Ματθ. ιε' 19-20). Ότι δε καί οι εχθροί δαίμονες τριγύρω εις την καρδίαν κρύπτονται καί ευρίσκονται (κατ' ενέργειαν όμως καί ουχί κατ' ούσίαν, όπως λέγει ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος - Κυριακή Δ' Νηστειών)...


Και τούτο ομοίως μαρτυρεί ο Άγιος Διάδοχος λέγων' ότι προ μεν του αγίου Βαπτίσματος η θεία χάρις παρακινεί τον άνθρωπο εις τα καλά από έξωθεν, ο δε σατανάς εμφωλεύει εις τα βάθη της ψυχής καί καρδίας' αφ' ου δε βαπτισθεί ο άνθρωπος, ο μεν δαίμων έξω της καρδίας γίνεται ή δε χάρις έσω (κεφ. οστ' σελ. 224). Πλην καί μετά το Βάπτισμα (λέγει ο αυτός Άγιος κεφ. πβ'), παραχωρούνται να ευρίσκονται εις τα βάθη του σώματος (καί ωσάν να ειπεί κάποιος εις την επιφάνεια της καρδίας), προς δοκιμήν του αυτεξουσίου' καί από εκεί καπνίζουν τον νου με την υγρότητα των σαρκικών ηδονών. Δια τούτο λέγουν οι Πατέρες ότι οι δαίμονες δεν αγαπούν να ηξεύρουν οι άνθρωποι ότι αυτοί ευρίσκονται μέσα των' ίνα μη τούτο γινώσκοντες, διώκουν αυτούς από εκεί καί πολεμούν αυτούς με το όνομα του Ιησού Χριστού, το εν τη καρδία λεγόμενον ως προείπωμεν. Ότι δε οι δαίμονες ευρίσκονται μέσα μας συμμαρτυρεί καί ο Θεολόγος Γρηγόριος, λέγων ότι εκείνο όπου είπε ο Κύριος πως το ακάθαρτο πνεύμα αφ’ ου εξέλθει από τον άνθρωπο, πάλιν παίρνει επτά άλλα πνεύματα καί εισέρχονται καί κατοικούν εις τον αυτόν άνθρωπο (Ματθ. ιβ' 43)' τούτο λέγω μαρτυρεί ο Άγιος, ότι γίνεται μετά το Βάπτισμα παραχωρούντος του Θεού να εμβαίνουν οι δαίμονες εις τον βαπτισθέντα δια τους πονηρούς λογισμούς καί λόγους καί έργα κακά όπου ήθελε κάμει μετά το Βάπτισμα.
(Από το βιβλίο: «Αόρατος πόλεμος» του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου – Εκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: