8 Νοεμβρίου 2010

Ο Θεός πρόσταξε και έγινε ο κόσμος τούτος όταν εξέπεσε το πρώτο τάγμα των Αγγέλων

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
«…να ευφραίνεσθε οπού είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί, και να κλαίετε δια τους ασεβείς και αιρετικούς όπου περιπατούν εις το σκότος. Ημείς, χριστιανοί μου, τί είμεθα, δίκαιοι ή αμαρτωλοί; Ανίσως και είμεθα δίκαιοι, καλότυχοι και τρισμακάριοι' ει δε και είμεθα αμαρτωλοί, τώρα είναι καιρός να μετανοήσωμεν, να παύσωμεν από τα κακά, και να κάμνωμεν τα καλά, διότι η κόλασις μας καρτερεί...

 Πότε θα μετανοήσωμεν; Όχι αύριον καί μεθαύριον, αλλά σήμερον, διότι έως αύριον δεν ηξεύρομεν τί θα πάθωμεν. Προσέχετε λοιπόν, αδελφοί μου, να μη υπερηφανεύεσθε, να μη φονεύετε, να μη μοιχεύετε, να μη κάμνετε όρκους, να μη λέγετε ψεύματα, να μη συκοφαντείτε, να μη προδίδετε, να μη στολίζετε το σώμα, διότι θα το φάγουν οι σκώληκες, αλλά να στολίζετε την ψυχήν, οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον. Να προσεύχεσθε, να νηστεύετε, να δίδετε ελεημοσύνην, να έχετε τον θάνατον έμπροσθέν σας, πότε να φύγετε από τούτον τον ψεύτικον κόσμον, να υπάγετε εις εκείνον τον αιώνιον.
Ακούσατε, αδελφοί μου: Καθώς ένας άρχοντας έχει δέκα δούλους και σφάλλει ένας εξ αυτών, τον διώκει και βάνει άλλον, ούτω και ο Κύριος, ωσάν εξέπεσε το πρώτον τάγμα των αγγέλων, επρόσταξεν ο Θεός και έγινεν ούτος ο κόσμος, και έκαμεν ημάς τους ανθρώπους, να μας βάλει εις τον τόπον των αγγέλων. Ημείς, χριστιανοί μου, δεν έχομεν εδώ πατρίδα. Δια τούτο και ο Θεός μας έκαμε με το κεφάλι ορθούς, και μας έβαλε τον νουν εις το επάνω μέρος, δια να στοχαζώμεθα πάντοτε την ουράνιον βασιλείαν, την αληθινήν πατρίδα μας. Όθεν, αδελφοί μου, να σας διδάσκω και συμβουλεύω, πλην τολμώ πάλιν καί παρακαλώ τον γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν να στείλει ουρανόθεν την χάριν Του και την ευλογίαν Του εις αυτήν την χώρα, και όλους τους χριστιανούς, άνδρας και γυναίκας, νέους καί γέροντας, καί τα έργα των χειρών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να μας ευσπλαγχνισθεί και να συγχωρήσει τας αμαρτίας σας καί να σας αξιώσει να διέλθετε και εδώ καλήν και ειρηνικήν αυτήν την ματαίαν ζωήν, και μετά θάνατον εις τον παράδεισον, εις την πατρίδα μας την αληθινήν, να χαιρώμεθα πάντοτε, να δοξάζωμεν και προσκυνώμεν την Αγίαν Τριάδα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παρακαλώ σας, αδελφοί μου, να ειπείτε και δι’ εμέ τον αμαρτωλόν τρεις φοράς: Συγχωρήσατέ με και ο Θεός συγχωρήσοι σας. Συγχωρηθείτε καί μεταξύ σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: