25 Απριλίου 2010

Ας παύσει ο εμφύλιος...

Επίκαιρο!
Κατά την διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, γράφει ο Κώστας Ζουράρις ότι: «…Μόνον το Άγιο Όρος. Νήψις καί Παράκλησις μαζί, ικετεύει ταπεινά το Γένος να πάψει την φρίκη. Το κείμενο, προφητικό, παραμυθητικό καί ιερό, δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1946 με την υπογραφή πολλών Αγιορειτών Πνευματικών, επί Πρώτου του μακαριστού Γέροντος Γαβριήλ του Διονυσιάτη. Παραθέτω αποσπάσματα από το καίριο τοϋτο πρόσφορο, πού πασχίζει, πρίν ακόμη αρχίσει η καθολική αλληλοσφαγή, να σταματήσει την θεοκτονία που έρχεται με τον εμφύλιο...«...Φωνή αίματος των αδελφών σας έφθασε μέχρις ημών, καί λυπείται η ψυχή μας έως θανάτου, διότι άνθρωποι της αυτής αμωμήτου πίστεως, τέκνα της αυτής αγίας κολυμβήθρας, οπαδοί του Θεού της αγάπης καί της ειρήνης, να φθάσητε μέχρι του ολέθριου κακού της μισαδελφίας, μέχρι της θεηλάτου αδελφοκτονίας. Πονεί η καρδία μας, διότι τέκνα της αυτής Πατρίδος, αδελφοί του ιδίου αίματος, της αυτής φυλής καί γλώσσης, να επιμένετε εις τον κατ' αλλήλων ανόσιον αγώνα μέχρις εξοντώσεως.
...Συνέλθετε αδελφοί εις εαυτούς, ίδετε γύρω σας πόσα κακά, πόσας καταστροφάς επεσώρευσεν ο πόλεμος καί η κατοχή είς την αγαπητήν Πατρίδα μας, καί μη θελήσητε να συνεχίσητε καί σεις τα τέκνα της το απαίσιον έργον των κατακτητών, σκεφθείτε ότι είσθε απόγονοι εκείνων που εχάρισαν τον ευγενέστερον πολιτισμόν είς τους λαούς της γης, εκείνων των αγίων ανδρών, οι οποίοι εξήπλωσαν είς τον κόσμον την θρησκείαν της αγάπης. Είναι εντροπή, είναι αμαρτία, ημείς οι Έλληνες να περιμένωμεν να μας ειρηνεύσουν εκείνοι τους οποίους εξημερώσαμεν, να ρυθμίσουν τα οικιακά μας ξένοι...
...Η σωτηρία του Έθνους μας, της οικογενείας μας, της φυλής μας, έγκειται είς ημάς αυτούς. Όταν ημείς ομονοήσωμεν, οι ξένοι δεν έχουν θέσιν είς τα εσωτερικά μας, καί ημείς όταν ενωθώμεν δεν μας χρειάζεται κανενός προστασία είς τα εξωτερικά μας...
...Αγάπη μόνον αδελφοί, ομόνοιαν καί συγγνώμην προς αλλήλους, ας δώσωμεν τάς χείρας οι αντιμαχόμενοι, ας κάμωμεν τον εν Χριστώ αδελφικόν ασπασμόν, ας παύση το μέγα κακόν του εμφυλίου πολέμου, καί εστέ βέβαιοι ότι όλα, θεία χάριτι, θα στραφούν εις το καλόν, αυτομάτως την τρικυμίαν θα διαδεχθεί γαλήνη καί θα πληρωθεί καί εν υμίν το προφητικόν λόγιον: «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός καί εις το πρωί αγαλλίασις».
...Μη περιμένετε ξένοι να ρυθμίσουν τα καθ' ημάς. «Μη πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων οίς ουκ έστι σωτηρία»• αρκετήν πείραν ελάβομεν της προστασίας των, η σωτηρία μας θα προέλθει μόνον εξ ημών καί εκ της βοηθείας του Θεού, όταν επιστρέψωμεν εις την αγάπην, διότι «ο Θεός αγάπη εστί καί ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει». Μη πλανάσθε αγαπητοί, άνθρωποι μίσους δεν είναι γνήσιοι χριστιανοί, δεν έχουν θέσιν είς την Εκκλησίαν του Χριστού, «ο μισών τον αδελφόν αυτού ανθρωποκτόνος εστί», λέγει το θείον Ευαγγέλιον.
...Ταύτα προς πάντας ημάς τα αγαπητά ημών τέκνα παραινούντες, επιστέλλομεν από του ιερού Άθωνος, καί παρακαλούμεν, όπως ανοίξητε τα όμματα των καρδιών σας καί κατανοήσητε το πραγματικόν συμφέρον της ψυχής σας, των τέκνων σας, της Πατρίδος μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: