13 Δεκεμβρίου 2009

Η δύναμη του Έθνους

"Ουδέποτε έθνος ηυδαιμόνησεν άνευ ισχυρών ηθικών ελατηρίων, εν δε των ελατηρίων τούτων καί το ισχυρότατον πάντων είναι η ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Όλοι οι άλλοι ηθικοί των εθνών μοχλοί, φιλοπατρία, φιλοδοξία, παιδεία, ισονομία καί ει τις άλλος ηνωμένοι ομού, δεν δύνανται να αναπληρώσωσι την έλλειψιν της Θρησκείας. Η ιστορία αναφέρει έθνη δια μόνης της Θρησκείας υπάρξαντα, καί προς τοις άλλοις καί τον κατά τον μέσον αιώνα Ελληνισμόν. Τα έθνη δεν ακμάζουν καί δεν μεγαλουργούν, ει μη δια της Θρησκείας, ήτις στήνει τον θρόνον αυτής εν μέση κοινωνία καί εν μέσοις στρατοπέδοις, ίνα διδάξη τον λαόν το χρηστώς πολιτεύεσθαι καί το γενναίως θνήσκειν".
Εθνικός Ιστορικός Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: