28 Νοεμβρίου 2009

Ο πλούσιος νεανίσκος (Λουκ. ιη΄18-27)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29-11-2009  

18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Καὶ τὸν ἠρώτησε κάποιος ἄρχων, λέγων· "Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί πρέπει νὰ κάμω, διὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνιον ζωήν;"
19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.
Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς· "ἐφ' ὅσον μὲ θεωρεῖς ἁπλοῦν ἄνθρωπον, διατὶ μὲ ὀνομάζεις ἀγαθόν; Κανένας δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀγαθός, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ νὰ ταιριάζει πλήρως τὸ ὄνομα αὐτό, παρά μόνο ὁ Θεός.
20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.
Γνωρίζεις τίς ἐντολές· νὰ μὴ μοιχεύσῃς, νὰ μὴ φονεύσῃς, νὰ μὴ κλέψῃς, νὰ μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, νὰ τιμᾶς τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου".
21 ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
᾿Εκεῖνος δὲ εἶπε· "ὅλα αὐτὰ τὰ ἐφύλαξα ἐκ νεότητός μου".
22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.
῞Οταν ἤκουσε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ᾿Ιησοῦς τοῦ εἶπε· "ἕνα ἀκόμα σοῦ λείπει· ὅλα ὅσα ἔχεις πώλησέ τα καὶ μοίρασέ τα στοὺς πτωχοὺς καὶ θὰ ἀποκτήσεις ἔτσι θυσαυρὸ στὸν οὐρανὸ καὶ ἐμπρὸς ἀκολούθησέ με ὡς πιστὸς καὶ ὑπάκουος μαθητής μου".
23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
᾿Εκεῖνος, ὅταν ἤκουσε αὐτά, ἐλυπήθηκε βαθύτατα· διότι ἧταν πολὺ πλούσιος καὶ εἶχε προσκόλληση στὰ πλούτη του.
24 Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!
῞Οταν δὲ τὸν εἶδε ὁ ᾿Ιησοῦς καταλυπημένο νὰ φεύγει, εἶπε στοὺς μαθητές του· "πόσο δύσκολα αὐτοί ποὺ ἔχουν τὰ χρήματα θὰ μποῦν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ!
25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Διότι εἶναι εὐκολώτερο νὰ περάσει μιὰ γκαμήλα ἀπὸ τὴν μικρὴ τρύπα ποὺ ἀνοίγει ἕνα βελόνι, παρὰ ἔνας πλούσιος νὰ εἰσέλθει στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ".
26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
᾿Εκεῖνοι δέ ποὺ τὸν ἤκουσαν εἶπαν· "καὶ ποιὸς εἶναι δυνατὸν νὰ σωθῇ;
27 ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.
῾Ο δὲ Κύριος εἶπε· "τὰ ἀδύνατα διὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι κατορθωτὰ καὶ δυνατὰ εἰς τὸν Θεόν".

Δεν υπάρχουν σχόλια: